Nyhet | 2016-03-07 | 08:28

Leverantörsrelationer inom den svenska vattenkraften – en kvalitativ studie om hur företag kan utveckla och stärka leverantörsrelationer på en marknad med få leverantörer

Examensarbete av Robin Holmström och John Sjöberg, Civilekonomi med inriktning handel och logistik på Umeå universitet.

Handledare på Vattenfall: Stefan Lassinantti, men även Klas Huhtasaari, Mikael Bergbom och Jessica Espling.

Sammanfattning

Logistik och Supply Chain Management är något som blivit allt viktigare för företag att bemästra och där många upptäckt att det finns stora konkurrensfördelar att hämta för den som gör det rätt. Att arbeta för att förbättra sina leverantörer och deras prestationer har blivit en allt viktigare del för företag idag och leverantörsrelationer är därför något som blivit allt viktigare. Leverantörsrelationer blir desto viktigare i branscher där det inte finns möjlighet att byta leverantörer och där produkten är väldigt komplex. En sådan bransch är vattenkraften i Sverige.

Vattenkraften stod 2012 för 45 % av Sveriges elproduktion och är på så sätt en väsentlig del i den svenska elförsörjningen. Detta samtidigt som det inte ger några utsläpp och är det största reglerbara produktionssättet av el. Elproducenterna måste efter perioder byta ut delar av vattenkraftverken vilket kräver leverantörer som kan leverera specialtillverkade komponenter som måste klara av högt ställda krav. Leverantörerna som kan göra detta är idag få till antalet. Detta ställer i sin tur stora krav på hur elproducenterna ska hantera sina leverantörsrelationer.

Syftet med denna rapport är att undersöka, analysera och utvärdera hur företag inom den svenska vattenkraften kan utifrån hur de arbetar idag förbättra sina leverantörsrelationer. Detta gällande befintliga leverantörer av ej repetitiva men specialbeställda produkter för att dessa bättre ska nå uppställda krav.

För att undersöka detta har vi gjort en kvalitativ studie där vi skrivit på uppdrag till Vattenfall Vattenkraft AB, som är Sveriges största elproducent inom vattenkraften. Vi har dels intervjuat fem leverantörer till företaget samt fyra stycken tjänstemän som arbetar för Vattenfall Vattenkraft för att få en bild av hur leverantörsrelationsarbetet bedrivs idag samt för att se möjligheter till förbättring. Intervjuerna har sedan jämförts med den teoretiska referensramen.

Vår studie visade att det idag finns ett inarbetat sätt att göra affärer på i branschen men där aktörer ofta får problem med produkterna de ska leverera. Det råder en kommunikation mellan aktörerna men denna sker utan en klar struktur. Studien visar vidare att med den rådande marknadsstrukturen arbetar aktörerna inte på bästa sätt utan istället borde aktörerna börja använda sig av ett mer strategiskt inköp där de bör ingå i djupare samarbeten.

Studien visade att det råder ett ömsesidigt beroende mellan leverantör och köpare men där de inte arbetar optimalt för denna beroendestruktur. Vi anser att ett mer strategiskt inköp skulle lösa detta problem. Enligt vår slutsats bör leverantörer och kunder också dela med sig av sin kompetens till varandra för att skapa en djupare och bättre relation.