Nyhet | 2015-06-26 | 13:57

Värdeerbjudande för decentraliserad solelproduktion

Examensarbete av Carolin Hagelberg och Evelina Störe, Industriell ekonomi, Linköpings universitet.

Handledare på Vattenfall: Jörgen Eriksson och Åsa Landenberg.

Sammanfattning

Studiens syfte är att utforma värdeerbjudanden för försäljning av decentraliserade solelproduktionslösningar med utgångspunkt i kundvärde. Då en helhetssyn är nödvändig för att besvara syftet tillämpas ett systemsynsätt; den objektiva verkligheten beskrivs med både teori och empiri. En grundlig litteraturstudie kombineras med enkäter tillika kvalitativa intervjuer.

Försäljning av solcellssystem bör ses som en inkörsport mot den tjänstemarknad som elmarknaden går emot. Med bakgrund i detta kombinerat med att de två främsta barriärerna för köp av ett solcellssystem är en hög investeringskostnad samt en krånglig köpprocess har tre typer av värdeerbjudanden utformats. Två stycken som fokuserar på helhetslösning och enkelhet, och ett som behandlar den höga investeringskostnaden.

Värdeerbjudande ett är utformat som en tjänst där kund får enkelhet och en lägre investeringskostnad för att i gengäld binda upp sig som elhandelskund hos elhandelsbolaget som säljer solcellssystemet.

Värdeerbjudande två är snarlikt, men där kund inte behöver binda upp sig mot elhandelsbolaget på bekostnad av en högre investeringskostnad.

Värdeerbjudande tre utformas med en markant lägre investeringskostnad, där ett förstärkt varumärke samt större försäljningskvantiteter och en given position på marknad i framtid förväntas bära upp de, till en början, lägre intäkterna från kund för elhandelsbolaget.