Nyhet | 2015-05-29 | 08:25

Märkta rör ger säkrare arbetsmiljö

Ett arbete pågår på Ringhals för att tydligt märka upp rörledningar som innehåller kemiska produkter som kan vara skadliga för människa och miljö.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19 19§ och 20§) ska tankar och rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt vara märkta med produktens namn samt faropiktogram och en pil som visar strömningsriktningen.

Faropiktobram

Faropiktogram är grafiska symboler som visar vilken kategori av fara det handlar om. Symbolerna kompletteras av text.

– För Ringhals har 62 berörda kemikalier identifierats, säger Tord Kinngard, som hösten 2014 lett ett pilotprojekt med uppmärkning av två system på Ringhals 3.

De aktuella systemen är dosering av hydrazin och ammoniak för turbinkretsen (738), och dosering av etylenglykol i hetvattensystem (767).

Rörmärkning för hydrazin och ammoniak

Uppmärkningen gör det tydligt vilka ämnen som finns i rören. Hydrazin är giftigt (cancerframkallande) och frätande samt hälso- och miljöfarligt. Även ammoniak är ett ämne man måste handskas försiktigt med.

Rörmärkning för etylenglykol

Etylenglykol är klassat som skadligt och hälsofarligt. Kemikalien används främst som frost- och rostskydd. Pilen visar flödesriktningen i hetvattensystemet.

Märkningen ska placeras väl synlig på rörledningarna med maximalt 25 meters mellanrum och alltid i närheten av ventiler, kopplingar och liknande. Vid genomgångar i väggar ska märkning göras på båda sidor.

– 2013 gjordes en förstudie som beräknade att det behövs cirka 15 000 uppmärkningsställen runt om på Ringhals, säger Tord.

– Jag håller på att göra i ordning total 112 arbetspaket, ett för varje berört system, fortsätter han. I första hand är det skiftgående processoperatörer som kommer att utföra och dokumentera uppmärkningen i anläggningarna.

Större delen av jobbet kommer att kunna utföras under driftsäsongen, men det finns också rör och tankar i utrymmen där strålningsnivåerna då är höga eller som man av andra orsaker inte kan komma åt under drift. Dessa kommer att märkas upp under revisionstid. Arbetet beräknas vara helt klart 2017.

Mer om vårt miljöarbete

Ringhals startsida