Nyhet | 2008-07-11 | 16:00

Abelvattnet - ett nytt vattenkraftverk

Vattenfall planerar att bygga en ny kraftstation vid Abelvattnets regleringsdamm i Storumans kommun. Miljööverdomstolen i Umeå sa den 8 juli ja, med omedelbar verkställighet, till bygget av det nya vattenkraftverket i Abelvattnet. Det blir, tillsammans med det nyligen påbörjade kraftverksbygget i Stornorrfors, Vattenfalls första nya vattenkraftbygge på över 15 år. Det nya kraftverkets påverkan på närmiljön blir liten eftersom damm och utloppstunnel redan existerar sedan slutet av 1960-talet. Det nya vattenkraftverket i Abelvattnet beräknas stå klart 2010.

Ökad produktion och ännu högre säkerhet

Kraftverket vid regleringsdammen kommer att på ett miljömässigt bra sätt tillföra 14,2 GWh (gigawattimmar) av förnybar energi, vilket motsvarar hushållsel till omkring 2 800 normalvillor. Detta är ett led i vårt arbete med att öka produktionen av förnybar energi och uppfylla de krav som riksdag och regering satt upp. Målet är att 17 TWh (terrawattimmar) av den totala årsproduktionen år 2016 ska bestå av el producerad ur förnybara energikällor. Arbetena omfattar, förutom ett aggregat med 4,6 MW (megawatt) effekt, även dammsäkerhetshöjande åtgärder. De utförs för att klara det så kallade 10 000-årsflödet - ett extremt flöde som endast väntas uppstå en gång på 10 000 år.

Utloppskanalen breddas

Vidare installeras två så kallade ytutskovsluckor, luckor i dammen i nivå med vattenytan i magasinet. Utloppskanalen från kraftverket breddas och görs djupare och en viltövergång för främst rennäringen byggs 400 meter nedanför dammen. Efter flera års diskussioner med intressenter kring det planerade kraftverkområdet har konstruktiva lösningar på såväl miljöfrågor som rennäring kunnat tas fram. Det nya kraftverket i Abelvattnet blir ett viktigt tillskott av förnybar energi när det står färdigt 2010. Totalt investerar Vattenfall 100 miljoner kronor i Abelvattnet.

Hur påverkas fisket?

I Abelvattnet finns en stam av sjölekande öring som inte får blandas med fisk från sjön Bleriken. Idag förhindras fiskvandring från Bleriken av ett hinder som består av en betongmur vilken kommer att försvinna när avloppskanalen fördjupas. När kraftverket är i drift kommer fiskhindret att finnas i turbinen. En höjdskillnad mellan inloppet till kraftverket och sjön Blerikens högsta yta samt höga vattenhastigheter när kraftverket körs gör att fisk inte kan passera. Alla arbeten kommer att bedrivas i torrhet vilket gör att grumling av vattnet kan undvikas.