Nyhet | 2008-04-15 | 10:00

Ändrad tappningsstrategi för Vänern

Länsstyrelsen och Vattenfall har kommit överens om en ändrad tappningsstrategi för att förebygga risken för översvämningar kring Vänern och längs Göta älv.

Vid en presskonferens under måndagen presenterades detaljerna i överenskommelsen om begränsningarna av Vänerns vattennivå.

Med hjälp av en utvecklad prognosmodell ska tappningen styras av det aktuella vattenståndet och den beräknade tillrinningen till Vänern.

Överenskommelsen med Vattenfall, som regeringen gett Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att ta fram, ska på kort sikt förebygga och lindra konsekvenserna av översvämningar kring Vänern. Den är framtagen inom ramen för gällande vattendom.

– Det är glädjande att vi har kommit överens om en strategi inom ramen för gällande tillstånd som kan förebygga och begränsa omfattande skador på viktiga samhällsfunktioner, säger länsöverdirektör Göran Bengtsson. Den här överenskommelsen är i sig inte tillräcklig för att möta klimatförändringarna på längre sikt och vi är medvetna om att den kan medföra oönskade effekter på vissa intressen. Vi kommer från länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län därför att årligen följa upp effekterna.

– Vattenfall ser positivt på att delta i en lösning som kan underlätta en tidvis besvärlig situation i regionen, säger Göran Lundgren, chef för Elproduktion på Vattenfall.

Bakgrund

Erfarenheterna från 2000/2001 och delvis hösten/vintern 2006 visar att omfattande översvämningsskador uppstår redan med dagens klimatförhållanden. I juni 2005 gavs Klimat- och sårbarhetsutredningen i uppdrag att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet mot effekterna av globala klimatförändringar. Ett särskilt uppdrag var att redovisa översvämningsrisker och avtappningsmöjligheter för Vänern, Mälaren och Hjälmaren.

I delbetänkandet Översvämningshot - risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern (SOU 2006:94) konstateras att Västsverige och Vänerområdet kommer att påverkas starkt av framtida klimatförändringar med ökad nederbörd, mildare vintrar och högre vattenstånd i havet. Detta kommer att medföra översvämningar kring Vänern och längs Göta älv, vilket kan leda till omfattande skador på areella näringar, bebyggelse, sjöfart, industrier, infrastruktur, markområden och elförsörjning. Inte minst kan dricksvattenförsörjningen hotas kring Vänern, längs Göta älv och i Göteborgsområdet.

Mer information

Pressmeddelande på webbplatsen för Länsstyrelsen i Västra Götaland (nytt fönster)

Om vattenkraft