Nyhet | 2011-02-10 | 09:16

Årsredovisning: Förbättrat underliggande resultat 2010

”Jag är nöjd med att kunna redovisa ett förbättrat rörelseresultat för 2010, trots stora kostnader av en-gångskaraktär. Vi har ökat våra produktionsvolymer och minskat våra drift- och underhållskostnader, och med vår nya verksamhetsstyrda organisation ser jag en stor potential för ytterligare effektivitetshöjningar", säger Øystein Løseth, verkställande direktör och koncernchef.  Øystein Løseth fortsätter: "Marknadsutsikterna för energiföretagen ser under de närmast kommande åren fortsatt utmanande ut, med pressade marginaler och svag efterfrågeökning. Det är därför av största vikt att vi ökar företagets effektivitet och koncentrerar verksamheten till de områden där vi har konkurrensfördelar och har eller kan nå en stark position”. Rörelseresultatet förbättrades med 6,9% till 29 853 MSEK (27 938). Förbättringen förklaras främst av högre produktionsvolymer, lägre kostnader för drift- och underhåll, försäljning och administration samt ett förbättrat resultat inom tradingverksamheten. Genomsnittligt lägre erhållna priser påverkade koncernens rörelseresultat negativt med 5,5 miljarder SEK. Högre erhållna priser inom den nordiska verksamheten motverkades av lägre erhållna priser i Kontinentaleuropa. En stor del av Vattenfalls produktion är prissäkrad genom tidigare ingångna avtal på terminsmarknaden. Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet negativt med 0,7 miljarder SEK på grund av den starkare svenska kronan. Vattenfalls totala elproduktion ökade med 8,6% till 172,5 TWh (158,9). Elproduktionsvolymerna ökade inom alla energislag. Kärnkraftsproduktionen ökade med 5,1% till 43,6 TWh (41,5). Avkastning på eget kapital uppgick till 10,0% (9,5) och avkastningen på nettotillgångar uppgick till 9,1% (10,0). Vattenfalls långsiktiga mål för avkastning på eget kapital ligger på 15%, räknat över en konjunkturcykel (5-7 år). Målet för avkastning på nettotillgångar är 11%. Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Den fullständiga bokslutskommunikén finns på svenska på: www.vattenfall.se