Nyhet | 2009-11-30 | 15:00

Bättre beredskap vid dammbrott i Göta älv

Vattenfall AB och Sjöfartsverket har tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunerna längs älven och Statens Geotekniska Institut (SGI) slutit en överenskommelse om att utarbeta ett gemensamt planeringsunderlag och att utveckla och dokumentera sin beredskapsplanering för dammbrott samt att samordna sin planering.

Ett underlag för en samordnad beredskapsplanering vid dammbrott för 15 dammar i Göta älv har tagits fram. Underlaget beskriver konsekvenserna av dammbrott, utan att ta hänsyn till sannolikheten att ett dammbrott inträffar. Beräkningarna av konsekvenser vid ett dammbrott har gjorts för normalt vattenflöde samt vid extremt vattenflöde.

Materialet utgör en hjälp att bedöma vilken beredskap som behövs för att komplettera dammägarnas och kommunernas nuvarande beredskap samt vilka övriga åtgärder som måste vidtas för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor och miljö till följd av dammbrott.

Riskerna i älven har inte ökat. Sannolikheten för dammbrott som leder till stora konsekvenser bedöms som tidigare vara ytterst liten för dammarna i Göta Älv. Underlaget har haft som syfte att ytterligare förbättra information och samordningen mellan myndigheter, kommuner samt Vattenfall och Sjöfartsverket om ett dammbrott trots allt skulle inträffa. Förbättrad samordning i kombination med användandet av ny teknik ska säkerställa bästa möjliga insats vid ett akut nödläge.

Enligt överenskommelsen skall parterna nu fortsätta att analysera hur olyckor och eventuella konsekvenser kan förhindras och revidera nuvarande beredskapsplaner med hänsyn till informationen i det framtagna underlaget. Parterna skall även var för sig utveckla och dokumentera sin beredskapsplanering för dammbrott med det framtagna materialet som underlag

Med anledning av rapportens offentliggörande inbjuds till presskonferens.

Plats:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg

Tid:

Tisdag 1 december kl 13:00

Deltagare:

Claes-Olof Brandesten, chef Dammsäkerhet, Vattenfall
Tage Edvardsson, chef Sjöfart och Samhälle, Sjöfartsverket
Lennart Olofsson, Säkerhetsdirektör, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Kontakt:

Tommy Gardebring, Sjöfartsverket, 070-819 14 35
Peter Stedt, Vattenfall AB, 070-597 73 38

Ladda ner pressinbjudan

Bättre beredskap vid dammbrott i Göta älv