Nyhet | 2011-09-30 | 16:12

Biologisk mångfald skapas i vindkraftpark

Östra Herrestad utanför Simrishamn i Skåne är inte bara en vindkraftpark. Där ligger också Sveriges första och enda kreotoppark med flera anlagda naturmiljöer, specialanpassade för att gynna jordbruksbygdens biologiska mångfald.

Vindkraftpark

I det moderna jordbruklandskapet finns få utrymmen där insekter, fjärilar, groddjur och småfåglar kan hålla till. Därför har Vattenfall i samarbete med Jordbruksverket medvetet återskapat dessa utrymmen, kallade kreotoper, för att öka den biologiska mångfalden i området vid vindkraftparken Östra Herrestad.
– Vid bygget av en vindkraftpark så uppstår det lämpliga ytor där man kan anlägga kreotoper som i sin tur hjälper till att förstärka den biologiska mångfalden. Platserna ska erbjuda föda, övervintringsmöjligheter och skydd, säger Lena Landström, environmental manager på BD Renewables.

Fem områden i pilotprojekt

Sammanlagt rör det sig om fem anlagda kreotoper i vindkraftparken. Områdena är framtagna som ett koncept för att hjälpa olika arter som förekommer i det svenska slättlandskapet. Varje kreotop erbjuder en unikt utformad miljö för att ge så stor artvariation som möjligt. Genom att plantera bärbuskar, nypon och vildapel samt att så in solrosor och ängsblommor får småfåglar mat och skydd. Anlagda skuggiga gropar där regnvatten kan samlas ger en boplats åt groddjur. En sandhög med ved erbjuder ett bo åt många rovinsekter och bin. Insekterna äter i sin tur skadeinsekter som bladlöss och hjälper att pollinera blommor. Något som kommer jordbruket i området till gagn.

En del av Östra Herrestad

– Det här projektet ligger helt i linje med Vattenfalls ambition om att arbeta med miljöfrågor på olika sätt. Att bidra till ökad artrikedom i området och förstärka ekosystemtjänsterna i ett pilotprojekt är mycket intressant.
Vattenfall invigde Östra Herrestad i maj i år. I markavtalet ingår även skötseln av de olika kreotoperna så länge vindkraftparken har tillstånd att finnas på platsen. Nu undersöks det om det även är möjligt att testa konceptet på lämpliga platser i andra länder där Vattenfall har verksamhet.

Fakta: Fem anlagda kreotoper

  • En liten ås med skyddande buskar där fjärilar, steklar, sniglar, snäckor och harar trivs.
  • En stekelsandbädd med blommande buskar som gynnar bland annat steklar, bin, fjärilar och skalbaggar.
  • En vallgrav har grävts vid vindkraftsverkets fundament där fuktkrävande växter gynnas och groddjur och snäckor får en uppehållsplats.
  • Fågeloasen ska locka till sig insekter som mat för fåglarna. Där växer också växter med ätbara frön och bär. Den ska fungera som skydd och häckningsplats.
  • En anlagd ängsremsa ska också ge en artrikedom av kärlväxter, erbjuda nektar och locka dit insekter för pollinering.

Mer information

Östra Herrestad vindkraftpark
Lär dig mer om kreotoper (nytt fönster)
Vattenfalls vindkraftproduktion