Nyhet | 2010-06-10 | 12:54

Biomassa nyckel för att nå EUs utsläppsmål

Att använda biomassa för produktion av värme och el är en kostnadseffektiv källa till förnybar energi och kan minska utsläppen av växthusgaser avsevärt. Det visar en rapport som publiceras i Bryssel idag. Enligt rapporten kan biomassa minska utsläppen av fossil koldioxid med 55 till 98 procent, oavsett om den har transporterats långa sträckor. Att samelda biomassa i kolkraftverk är ett effektivt sätt att minska de fossila utsläppen. Det gör biomassa till en nyckel för att nå EUs utsläppsmål. För att klara det måste användningen av biomassa öka lika mycket som alla andra förnybara energikällor sammantaget. Rapporten visar att det finns en stor potential för biomassa som energikälla. Men för att utnyttja den måste kvantiteterna av tillgänglig biomassa öka och en internationell handel komma till stånd. För att öka takten på användningen av biomassa krävs riktade åtgärder från politikerna. Det finns också ett samband mellan energiproduktion och traditionell användning av biomassa. Lönsamheten för energiproduktionen är beroende av övriga produkter som utvinns. Därför måste expansionen genomföras på ett sätt som inte utsätter resten av branschen för risker. Dessutom krävs ett striktare ramverk och lagstiftning på miljöområdet för att säkerställa att utvecklingen inte sker på bekostnad av en hållbar användning av naturresurser. Rapporten har tagits fram av ett konsortium av organisationer som representerar olika intressenter (miljöorganisationer, skogsproduktindustrin och energibranschen), däribland European Climate Foundation, Sveaskog, Södra och Vattenfall. WWF har varit involverat under arbetet och stödjer de flesta av de viktigaste slutsatserna. Managementkonsultfirman McKinsey & Company bidrog med analyser. Syftet med att ta fram rapporten är att skapa en faktabas kring för och nackdelarna med biomassa jämfört med andra energislag – framförallt fossila bränslen.