Nyhet | 2013-06-10 | 10:50

Buster tar hand om åtgärderna efter stresstesterna

Mobila enheter kan bli lösningen på hur Ringhals åtgärdar bortfall av el och kylning vid extrema yttre händelser. Just nu utreds de tekniska möjligheterna i projekt Buster som tog vid när kärnkraftens stresstester var klara.   

Efter de stresstester som utfördes på kärnkraften efter Fukushimaolyckan i Japan har förslag på åtgärder tagits fram och rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. På Ringhals har man inte hittat några allvarliga brister i grundkonstruktionen, men man har funnit en del förbättringsmöjligheter när det gäller hantering av händelser som utdragen förlust av elkraft och förlust av värmesänka (vattenkylning) samt extrema yttre händelser som ligger utanför vad anläggningarna är konstruerade för att klara. 

Direkta åtgärder pågår
I oktober 2012 startades projekt Buster som tar hand om de åtgärder som Ringhals själv har identifierat. Åtgärderna har delats upp i två kategorier – direkta och långsiktiga. Införandet av de direkta åtgärderna är i full gång och ska vara färdiga den sista december i år. 

Till de direkta åtgärderna räknas förstärkningar som berör haveriorganisationen, tekniska förstärkningar och förbättrade instruktioner. Bland annat förbereds haveriorganisationen för att kunna ta hand om händelser med fler än ett block inblandade. Man har också byggt sarger i betong för att förhindra risk för översvämning av elbyggnader vid höga vattennivåer.  

Långsiktiga åtgärder utreds
Med de långsiktiga åtgärderna befinner man sig fortfarande i projektanalys och ska rapportera till SSM vid halvårsskiftet. 

För att stärka anläggningens djupförsvar införs ett oberoende system för att stödja nyckelfunktioner vid förlust av elkraft och när man tappat möjligheten att kyla härden eller vattentäcka det använda bränslet.  

– Ringhals förslag är en mobil utrustning som kan anslutas till respektive block. För att förbättra inkopplingsmöjligheterna vid exempelvis extrema väderförhållanden kan man ha dubbla inkopplingspunkter, säger Maria Jordebo som är projektledare för Buster.  

Maria Jordebo

Maria Jordebo

Med hjälp av denna flexibla lösning ska man bland annat kraftsätta och återladda de urladdade batterierna som används som reservkraft vid förlust av ordinarie elförsörjning. Den nya utrustningen ska också kunna kopplas till en vattenkälla för påfyllning av system. Vattenkällan kan exempelvis vara en befintlig vattentank och i sista hand havet.

– Vi ska tillsammans med en extern leverantör utföra en fördjupad studie om införande av mobil utrustning och ta fram ett förslag på lösning för omhändertagande av händelser som förlust av elkraft och värmesänka, säger Maria.  

Förberedd på extremförhållanden
Busters projektanalys innehåller även ytterligare utredningar om förstärkningar i anläggningen.

– Vi tittar på extremförhållanden, säger Maria. Exempel på detta är isstorm, väderkombinationer och havsvattennivåer.  

Utredningar pågår också om stagning av styrstavsledhusen för att kunna klara en jordbävning som är större än den som är konstruktionsstyrande och nya tätningar till reaktorkylpumparna för att reducera läckage av kylmedel vid förlust av elkraft. En utökning av batterikapaciteten på R3 och R4 är också aktuell.  

– Vi utreder vilken strategi som bör tillämpas vid en svår händelse, hur inkoppling av den mobila utrustningen ska se ut, i vilken ordning saker och ting ska göras – det viktigaste först – och hur mycket folk som krävs för att kunna hantera den nya utrustningen, säger Maria. 

Olika lösningar på gemensamt problem
Ett samarbete mellan de svenska anläggningarna har pågått sedan 2011. Magnus Reinsjö är Ringhals representant i det gemensamma arbetet kring stresstesterna. Trots samarbetet blir lösningarna inte lika på de olika kärnkraftverken, eftersom behoven ser olika ut.

Magnus Reinsjö

Magnus Reinsjö

– I stället för mobil utrustning utreder Forsmark fasta installationer. Även Oskarshamn lutar mer åt permanenta lösningar. Vi har olika förutsättningar – på Ringhals har vi stora fördelar av våra ångdrivna kylpumpar, som oberoende av elförsörjning kan upprätthålla härdkylförmågan i ganska många timmar tack vare restvärme från reaktorn. Det innebär att vi har tid att koppla in mobila enheter, säger Magnus.  

Bakgrund
Fukushimaolyckan inträffar 11 mars 2011
Stresstester utförs och redovisas till Strålsäkerhetsmyndigheten november 2011
Samarbete inleds mellan de svenska kärnkraftverken
Ringhals rapporterar planer på mobil utrustning till SSM september 2012
Projektstart för Buster (robusthetshöjande åtgärder) oktober 2012
Införande av direkta åtgärder pågår 2012-2013
Projektanalys av bland annat mobil utrustning pågår – resultat och slutsatser av analysfasen lämnas till SSM kring årsskiftet 2012/2013.   

 Mobila enheter

Som en följd av stresstesterna efter Fukushima kommer Ringhals att utrustas för beredskap inför extrema händelser, som exempelvis svåra väderförhållanden. Bortfall av el och kylning kan i framtiden åtgärdas med flexibla lösningar. Kanske kommer mobila enheter på larvfötter att bli verklighet i framtiden, som på denna illustration.

Läs mer
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor