Nyhet | 2010-03-18 | 16:44

Därför köper Vattenfall biomassa i Liberia

Avtalet om leverans av en miljon ton biomassa i form av uttjänta gummiträd gynnar både miljön, Vattenfall och Liberia, säger Göran Lundgren, ansvarig för Vattenfalls biomassesatsning.

Nyheten om Vattenfalls avtal med Buchanan Renewables i Liberia uppmärksammas i media. För Vattenfall innebär detta en satsning på förnybar energi och därmed minskade koldioxidutsläpp. För att biomassa ska vara ett helt förnybart bränsle krävs att den koldioxid som frigörs vid förbränningen tas upp av växande biomassa. Vattenfall har noga undersökt att avtalet med Buchanan Renewables stödjer ett hållbart kretslopp. Hela kedjan från hur marken återanvänds till transporter och logistik har undersökts för att säkerställa att miljöeffekten av biomasseanvändningen blir positiv. Bland annat kommer Buchanan att plantera två nya träd för varje träd som tas ner.

– Vi är mycket nöjda med avtalet eftersom det gynnar både miljön, Vattenfall och Liberia som land. Bönderna som brukar marken vinner också på att vi gör bränsleflis av gamla gummiträd. De får hjälp med att ta bort uttjänta träd som tidigare betraktats som restavfall och får betalt för träden, säger Göran Lundgren, ansvarig för Vattenfalls biomassesatsning.

Liberia är ett land som tidigare härjats av krig. Men sedan 2005 är Liberia en demokrati och fred råder i landet. Olika hjälporganisationer bedömer att Liberia idag är att av de länder i Centralafrika som har bäst utvecklingsmöjligheter. Gummi är Liberias största råvara och landet har enorma mängder uttjänta gummiträd som inte tagits om hand under krigsåren. Liberias ambition är att utveckla en industri för biomassa som också ska vara ryggraden i landets egen ambition att bli världens första land med en helt förnybar energiproduktion.

Vattenfalls satsning på biomassa

Vattenfall använder biomassa som bränsle redan idag. År 2015 är målsättningen att Vattenfall ska använda ytterligare 4 miljoner ton biomassa per år. Det skulle innebära att utsläppen av koldioxid minskar med omkring 7 miljoner ton per år. År 2020 beräknar Vattenfall att använda 8 miljoner ton mer biomassa per år jämfört med idag.