Nyhet | 2008-02-29 | 15:00

Effektiva åtgärder som minskar utsläppen

Sedan år 2005 jobbar Ringhals med att minska sina radioaktiva utsläpp. Det ursprungliga kravet på en minskning kommer från miljödomen, men Ringhals har högre ambitioner än de myndighetskrävda. Vi vill tåla en jämförelse med moderna verk i Nordeuropa.

Fram till 2011 satsar Ringhals stort för att sänka de radioaktiva utsläppen. Det handlar om såväl tekniska åtgärder och metodförbättringar som forskning och utveckling. Redan under 2006 infördes femton olika åtgärder, medan andra är i planeringsfas eller under konstruktion.

Ett exempel är den förfinade mätutrustning som under 2006 gav drift- och avfallspersonal bättre möjligheter att fokusera på utsläppen. Under 2007 fortsatte jobbet med utsläppsreducerande åtgärder.

Bland annat inleddes byggnation av en 3000 kubikmeter stor bufferttank. Den ska hjälpa till att minska radioaktivt utsläpp till havet vid revision genom att man renar och återvinner vattnet från reaktorbyggnad och bränslebassänger.

Bygget av bufferttanken vid Ringhals avfallsavdelning pågår för fullt.

Överträffar miljödomens krav

Bufferttanken är ett bra exempel på åtgärder som överträffar miljödomens krav. I denna står enbart att saken ska utredas. Ringhals går steget längre och förverkligar idén.

Andra exempel på åtgärder som infördes under 2006-2007:

  • De fyra blocken har utsett varsin utsläppsplanerare. En person som har till uppgift att samla in och föreslå åtgärder för att minska de radioaktiva utsläppen. Utsläppsplanerarna utbildar även övrig personal i utsläppsfrågor.
  • Personer som jobbar med drift och underhåll i anläggningen utbildas i vikten av att hålla reaktorsystemen rena från föroreningar som påverkar radioaktiviteten i reaktorsystemen. På så sätt minskas utsläppen till luft och vatten.
  • För processvatten som släpps ut har kompletterande jonbytare och filter tagits i drift på Ringhals 3 och 4, för att ytterligare minska de radioaktiva utsläppen till havet.

Fem promille av tillåten maxdos

Det pågår alltså ett stort jobb för att få ner strålningen, och hittills har man lyckats bra. Målet med tio gånger mindre utsläpp till år 2011 är nu snudd på uppfyllt och luftutsläppen har halverats. Men man bör betänka att den dos Ringhals idag ger till omgivningen bara är fem promille av tillåten maxdos. Vilket i sin tur bara är en tiondel av den naturliga bakgrundsstrålningen.

Efter 2011 fortsätter Ringhals givetvis att leta efter fler sätt att reducera utsläppen.

Läs mer

Ringhals miljöpåverkan
Ringhals miljöarbete