Nyhet | 2010-05-05 | 15:03

Elcertifikat och förnybar energi

Lagen om elcertifikat kom till för att stimulera ökningen av el som produceras från förnybara energikällor. Alla användare av el berörs av lagen och så här fungerar systemet: Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el. Elproducenten säljer certifikat till en elleverantör och får betalt för både elcertifikat och för elen. Elhandelsföretaget fördelar kostnaden för elcertifikaten på sina kunder i förhållande till varje kunds årliga förbrukning. Avgiften för elcertifikat är obligatorisk Priset på certifikat avgörs av tillgång och efterfrågan och kan variera mellan olika elleverantörer. I priset ingår kostnaden för inköp och hantering av elcertifikat. För privatkunder ingår avgiften för elcertifikat i elpriset. Cirka tre procent av kostnaderna för el utgörs av certifikatavgifter. För företagskunder redovisas den separat som en fast avgift per kWh. Från 1 januari 2007 skall ett bundet elpris även inkludera avgiften för elcertifikat. [caption id="attachment_5754" align="alignright" width="200" caption="Vindkraftverk på Gotland"]Vindkraftverk på Gotland[/caption] Vattenfalls investeringar i förnybar energi Mellan 2002 och 2009 har Vattenfall ökat produktionen av förnybar el från 0,7 TWh till 2,0 TWh och många investeringar i förnybar energi görs. Vindkraften är det snabbast växande området inom Vattenfall. Under de närmaste tio åren uppskattar vi att vindkraftenergin kommer att öka från mindre än 1 TWh till 8 TWh under de närmsta tio åren. För värmegenerering används biomassa som bränsle. Vi undersöker möjligheterna att samköra biomassa med fossilbränsle i våra enheter i Tyskland och Polen. I Hamburg arbetar vi med att göra energi av avfall. För tillfället är tillgången till bränsle en begränsande faktor, men vi samarbetar med andra bolag för att lösa det problemet. Samtidigt har vi ett projekt där vi jobbar med att separera och lagra koldioxid – en teknisk lösning som vi tror kommer innebära att alla våra förbränningsverk kommer kunna begränsa sina utsläpp markant. Mer om Vattenfalls investeringar i förnybar energi kan du läsa här.