Nyhet | 2010-07-08 | 10:13

Energiförsörjningen - en utmaning för Europa

Seminariet" Europas energiutmaning med svenska ögon" handlar om Europas framtida energiförsörjning. Det kommer att belysa skillnader i olika länders förutsättningar att trygga behovet av el och värme. Det kommer också att ta upp frågor om balansen mellan energiförsörjning,  miljökrav och ekonomi.  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OBbp0SQUlnM[/youtube] Utan kraft, ljus och värme kan inget modernt samhälle fungera. Både för medborgarnas dagliga komfort och välfärd och för näringslivets produktion av varor och tjänster behövs en stabil energiförsörjning. Jättelika investeringar har gjorts för att bygga upp dagens system för energiförsörjning. Successivt måste det förnyas. De äldsta, mest ineffektiva och mest förorenande anläggningarna måste stängas. Ny produktion måste komma i deras ställe. En sådan omställning av energisystemet tar tid. Det gäller också att hitta rätt balans mellan trygg energiförsörjning, rimliga kostnader och acceptabel påverkan på klimat och miljö. All energiproduktion påverkar omgivningen och kostar pengar. Det är alltid en avvägning. Man kan inte ensidigt lyfta fram bara en av dessa aspekter och bortse från de andra. Sådana ensidiga inlägg förekommer i debatten, men de är inte konstruktiva, de anger inte hur framtidens energiförsörjning realistiskt kan se ut. Skandinavien har goda resurser för vattenkraft och stora skogar som ger biobränsle, andra länder har kol, olja eller naturgas som viktiga resurser. Kärnkraften är en effektiv men politiskt omstridd energikälla. Vindförhållandena och de finansiella stödsystemen för vindkraft varierar. Förutsättningarna för energiproduktionen är därför olika i olika länder. Ett stort europeiskt energiföretag som Vattenfall, med verksamhet i olika länder, måste arbeta med alla kraftslag. Enerigmixen utgår från varje lands förutsättningar. Det är också en avvägning mellan de tre faktorerna trygg energiförsörjning, acceptabel klimat- och miljöpåverkan samt rimlig kostnad. Med teknikutveckling och långsiktig planering bidrar vi till omställningen av energisystemet för ett hållbart samhälle. Seminariedeltagarna kommer i detta sammanhang även att diskutera Sveriges roll. Vilken roll bör Sverige ta i utvecklingen? Hur bör Sverige agera för att på bästa sätt bidra till en bredare europeisk och global omställning? Välkommen till M/S Sigyn klockan 12-14:00