Nyhet | 2010-12-02 | 16:33

Energimarknadsinspektionens rapport om transparens på elmarknaden

Gemensamma branschetiska regler för de samägda kärnkraftverken, oberoende observatörer i kärnkraftsbolagens styrelser och en ökad insyn i elbörsen. Det är några av de åtgärder som Energimarknadsinspektionen genomför för att öka insynen och övervakningen på elmarknaden.

- Energimarknadsinspektionens förslag förtydligar och formaliserar de principer som gäller redan idag för diskussioner och utbyte av information mellan delägarna i kärnkraftverken, säger Vattenfalls Nordenchef Torbjörn Wahlborg.

Energimarknadsinspektionen (EI) har på regeringens uppdrag beskrivit och analyserat ett antal aktuella frågor om övervakning och transparens på elmarknaden. Ett av fokusområdena har varit kärnkraften.

Under arbetets gång har ägarna till kärnkraftverken enats om gemensamma branschetiska regler för informationsutbyte mellan företagen och åtagit sig att varje år rapportera till Energimarknadsinspektionen om hur dessa regler följs.

Bolagen har också erbjudit plats i kärnkraftsbolagens styrelser för oberoende observatörer med särskilt uppdrag att övervaka att de branschetiska reglerna följs. Det är Energimarknadsinspektionen som föreslår observatörer och EI kommer även att publicera rapporter varje år från respektive bolag inklusive kommentarer från observatörerna.

Den nordiska tillsynsorganisationen NordREG, där EI varit ordförande under 2010, har under året arbetat med att åstadkomma ökad insyn på den nordiska elbörsen. NordREG är överens om att föreslå att ett insynsråd bildas inom Nord Pool och kommer inom kort att lämna ett sådant förslag till Nord Pool Spot AS

Energimarknadsinspektionen föreslår också att regeringen ser över uppdragen för Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Affärsverket Svenska Kraftnät. Kundernas förtroende kan öka om det blir tydligare vilken roll respektive myndighet har för övervakningen av elmarknaden.

- Vi tycker det är viktigt att arbetet fortsätter för att öka tilltron till elmarknaden, som vi anser fungerar mycket väl. De konkurrensrättsliga frågorna är en del av kärnkraftens vardag. Samägandet av kärnkraft innebär också fördelar i form av riskspridning. Samägande är vanligt även i andra länder, till exempel så är samtliga planerade nya kärnkraftverk i Finland, Litauen, Polen, England med flera samägda, säger Torbjörn Wahlborg.