Nyhet | 2007-09-11 | 13:00

Expertgranskning av Suorvadammen

Igår den 10 september inleddes en tre dagar lång granskning av Suorvadammen.

Internationella experter på dammsäkerhet utgör den granskningsgrupp som i tre dagar ska utvärdera Sveriges största vattenmagasin – Suorvadammen. De tre oberoende experterna är professor Kaare Hoeg, Norwegian Geotechnical Institute, professor Jean-Jaques Fry, Electricité de France samt Dr Robin Charlwood, Robin Charlwood & Associates.

Granskningen görs på initiativ från Vattenfall Vattenkraft enligt riktlinjer för dammsäkerhetsarbete som branschorganisationen Svensk Energi och Svenska Kraftnät gemensamt kommit överens om.

De tre experterna har tillfrågats av Vattenfall och godkänts av länsstyrelsen i Norrbotten som också kan välja egna experter eller föreslå andra.
Granskarna fokuserar i huvudsak på två större områden – dammens konstruktion samt hur den övervakas.
Dammens konstruktion är avgörande för dess förmåga att hålla stånd mot de magasinerade vattenmassorna.

Två olika former av övervakning förekommer - manuell och elektronisk. Experterna granskar hur och hur ofta dammkonstruktionen inspekteras manuellt, vad som inspekteras och frekvensen på inspektionerna vid höga flöden.

Vidare granskas den elektroniska övervakningsutrustning som finns. Många frågor under gårdagen handlade dock om de övervakningsåtgärder som Vattenfall planerar att installera, både i Suorva men på sikt även andra dammar. Det gäller främst övervakning av rörelser och läckage i dammkroppen samt kameraövervakning av både mätutrustning men också av dammen med omgivningar.

Suorvadammen består egentligen av tre dammar - västra dammen, Sågviksdammen och den östra dammen. De byggdes i sin nuvarande form under 1960-talet. Magasinet i Suorva är Sveriges största med en volym av 6000 miljoner kubikmeter. Det totala energiinnehållet i magasinet är 6 terawattimmar eller en tiondel av den svenska vattenkraftproduktionen.

Tisdag den 11 september fortsätter granskningen i form av experternas utfrågningar. Vattenfalls olika experter inom dammsäkerhet redogör för sina respektive specialområden och svarar på frågor från experterna.