Nyhet | 2007-02-14 | 13:34

Felaktig luftprovtagning vid Forsmark 1

I mitten av december 2006 upptäcktes att provtagningen av luftutsläpp av aerosoler och jod vid Forsmark 1 varit försämrad.

Vad som har inträffat är att provfiltret inte har tätat ordentligt och att en del av provtagningsflödet ”smitit förbi” filtret. Genom att gå tillbaks i tiden och granska uttagna filter kan konstateras att så troligen har varit fallet sedan mitten av 2004. Det-ta stöds även av efterkontroller av redovisade utsläpp från Forsmark 1.

Provtagning av aerosoler och jod sker i flera parallella provtagningsslingor. I den slinga vars provtagningsfilter varit felaktigt monterat byts filtret 1 gång per vecka. Dessa veckovisa prover mäts med avseende på aerosoler och jod. I övriga provtagningsslingor byts provtagningsfiltret 1 gång per månad och filtren från en av dessa provtagningsslingor används för mätning av strontium-90 (Sr-90). Genom mätning på sparade prover från dessa kan vi uppskatta hur stor provtagningseffektiviteten i det felaktigt monterade prov-tagningsfiltret i verkligheten har varit och även uppskatta verkliga utsläpp av mer långlivade aerosoler (t ex Co-60 och Cs-137) bakåt i tiden. Jod är relativt kortlivad och kan inte uppskat-tas på detta sätt.

Det finns i dagsläget ingen misstanke om motsvarande fel vid Forsmark 2 och Forsmark 3, men detta kommer givetvis att undersökas ordentligt.

SSI informerades samma dag som felet upptäcktes och har därefter fått utförlig redovisning. 2007 01 29 krävde SSI i ett föreläggande en utförlig skriftlig redovisning från Forsmark som skall vara SSI tillhanda senast 2007-03-31.

En utredning har igångsatts i syfte att ta reda på bakomliggande orsaker till det inträffade samt att föreslå lämpliga åtgärder för att förhindra ett upprepande. Förbättringsåtgärder på själva provtagningsutrustningen kommer också att vidtas. All utsläppsrapportering som skickats till SSI kommer att revideras.

De totala utsläppen från Forsmark ligger på 1/500-del av SSI: s gränsvärde. Forsmark och SSI: s bedömning är att detta inte påverkas av den felaktiga provtagningen.