Nyhet | 2008-07-16 | 10:23

Fiskar leker i Biotestsjön

Fiskeriverket provfiskar i Biotestsjön.

Många är de fiskarter som trivs i Biotestsjöns uppvärmda vatten. Under senare år kan fiskarna simma in och ut i Forsmarks Biotestsjö som de vill, sedan fiskgallret vid utloppet tagits bort. Fiskeriverket provfiskar i sjön och konstaterar att Biotestsjön utgör en populär lekplats.

Biotestsjön i Forsmark är en unik företeelse som ibland kallas för ett forskningsakvarium i jätteformat. Här har Fiskeriverket bedrivit kontrollundersökningar i många år, för att se vilken påverkan kylvattnet från kraftverket har på områdets djur- och växtliv.
Varmvattenarter som löja, mört och abborre stortrivs i Biotestsjön, vars vatten är omkring tio grader varmare än det i Öregrundsgrepen. Här finns även fiskar som gädda och ål.
De arter som trivs i varmt vatten, till exempel abborre, ökar i storlek och antal. Deras lek tidigareläggs, överlevnaden hos ung fisk förbättras, fiskens tillväxt blir snabbare och den börjar fortplanta sig tidigare. Fiskeriverkets undersökningar i Biotestsjön säger en hel del om fiskars reaktion på en klimatförändring, som tycks gagna varmvattenarter medan förutsättningarna för kallvattenarterna försämras.

- Det finns en anledning varför det heter

Fiskgaller borttagna

I maj 2004 togs fiskgallren vid Biotestsjöns utlopp bort, vilket gör att fiskar kan simma in och ut i sjön som de vill. Sedan dess bedrivs ingen egentlig forskning i Biotestsjön, men Fiskeriverket fortsätter att arbeta med ett kontrollprogram, som bland annat innefattar provtagning från bottenfaunan, nätprovfiske, ryssjeprovfiske samt yngelstudier. Därtill görs en rad fiskevårdande insatser.
– Nu studerar vi vad som sker i Biotestsjön efter att gallret tagits bort, säger Peter Karås, forskare och ställföreträdande enhetschef på Fiskeriverket i Öregrund.
Han har hittills kunnat notera att mört och abborre blivit mer vanliga i sjön och att allt fler fiskarter anlockas till det varma vattnet när det är dags att leka.

12 000 ålar i biotestsjön

I slutet av 1980-talet planterades en halv miljon ålyngel ut i Biotestsjön. Flertalet ålar stannade kvar i Biotestsjön men sedan fiskgallret tagits bort har ålbeståndet i sjön minskat. De utvandrande ålarna har dock inte påverkat det lokala beståndet utanför Biotestsjön nämnvärt, vilket beror på att utvandrarna är könsmogna och därmed beger de sig iväg till lekområden vid Saragassohavet.
– Idag finns det uppskattningsvis 12 000 ålar kvar i Biotestsjön, säger Peter Karås.
Funderar du på att fiska ål till midsommar? Då kan det vara bra att veta att det endast är Fiskeriverket förunnat att fiska i Forsmarks Biotestsjö.