Nyhet | 2011-11-16 | 10:56

Fiskvandringsväg förnyas

Lax och havsöring kommer att lättare kunna nå lekplatsen efter genomförda förbättringsåtgärder för fiskens vandring från havet till fisktrappan vid Norrforsdammen. Projektet Från kust till fjäll, ett resultat av förlikningen av ett 50 år gammalt fiskemål, har nu kommit fram till hur fiskvandringsvägen ska optimeras. Syftet är att genomföra åtgärder som kan öka laxens och havsöringens möjligheter att passera problemområdet nedströms Stornorrforsdammen under tiden för uppvandringen. Genom att underlätta passagen förbi detta område kommer en stor mängd lax och öring att få möjlighet att nå sina lek- och uppväxtområden uppe i Vindelälven. Detta bidrar till det nationella målet att förbättra förutsättningarna för naturliga fiskbestånd. Vidare kommer det också på sikt att generera arbetstillfällen i form av ett ökat yrkesfiske och en ökad sportfisketurism. Åtgärderna som nu kommer att genomföras är:
  • Laxhoppet Vid Laxhoppet, som idag är ett stort problem för fisk att passera, kommer det i projektet anläggas fyra trappstegsliknande pooler (bassänger) som delvis sprängs ned i befintligt berg samt delvis platsgjutna betongväggar.
  • Kungsmofallet Åtgärderna består i att anlägga fyra pooler som delvis sprängs ned i befintligt berg med platsgjutna betongväggar.
  • Baggböleforsen Åtgärderna består i att anlägga en pool i forsens nedre del där fisken kan vila. Poolen gjuts i betong på plats på nedströmssidan för att undvika erosion vid större vattenflöden.
Projektet Från Kust till Fjäll består av representanter från Vindelälvens fiskeråd, de berörda kommunerna, SLU, Vattenfall, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västerbotten. Arbetena planeras kunna påbörjas hösten 2011 med färdigställande våren 2012.