Nyhet | 2009-07-14 | 10:37

Fördelar och nackdelar med olika kraftslag

Elpriset bestäms inte av produktionskostnaden, utan av tillgång och efterfrågan på elmarknaden, en marknad med flera hundra aktörer. Det fastställs timme för timme året runt på den nordiska elbörsen Nordpool, med säte i Oslo. Priset beror på utbud och efterfrågan. Vid stor efterfrågan måste kraftslag med högre produktionskostnader sättas in för att möta efterfrågan. Då stiger priset. För Vattenfall, liksom för andra producenter, gäller det att hålla lägre kostnader än genomsnittet för att klara sig i konkurrensen.

Vattenfalls planering av den framtida produktionens sammansättning baseras på fördelar och nackdelar med de olika produktionsslagen. För att investeringar ska löna sig måste marknadspriset täcka alla kostnader, inklusive kapitalkostnader. I många länder måste man också kalkylera med olika former av statligt stöd och subventioner, avsedda att göra förnybara energislag konkurrenskraftiga. I Vattenfalls hållbarhetsredovisning för 2008 finns en grov jämförelse, med fördelar och nackdelar samt kostnaden per producerad mängd el för produktionsslagen. Av hållbarhetsredovisningen framgår att det genomsnittliga elpriset i Norden (spotpriset på Nordpool) 2008 var 45 euro/MWh (49,2 öre per KWh), medan det på den tyska elbörsen EEX var 66 euro/MWh (72,2 öre per KWh). Så här ser jämförelsen ut, utifrån Vattenfalls hållbarhetsredovisning 2008 (avser endast nyproduktion av energi):

Kärnkraft

Fördelar Låga utsläpp, stabil basproduktion av el, stabil bränsletillgång, konkurrenskraftig produktionskostnad. Nackdelar Hög investeringskostnad, hög komplexitet, kräver omfattande säkerhetshantering, det använda kärnbränslet är radioaktivt och kräver lagring mycket lång tid, uranbrytningens miljöpåverkan måste hanteras. Produktionskostnad ~ 50 euro/MWh (54,7 öre/KWh)

Bioenergi (kraftvärme)

Fördelar CO2-neutralt om bränsleanvändningen motsvarar återväxten, energiproduktion av avfall är bra från samhällssynpunkt, ofta lokalt tillgängligt. Nackdelar Återväxt är en förutsättning för klimatneutralitet, konkurrens om råvaruanvändningen, ökad användning kan medföra negativa förändringar i markanvändning och biologisk mångfald, utsläpp från transporter. Produktionskostnad ~ 70 euro/MWh (76,5 öre/KWh)

Vattenkraft

Fördelar Låga utsläpp, fungerar som bastopp- och reglerkraft samt lagrad energi, inga bränslekostnader, lång ekonomisk livstid. Nackdelar Beroende av nederbörd och topografi (nivåskillnader), hög investeringskostnad, stort ingrepp i landskapet, förändrat ekosystem i älvarna, dammsäkerhet, begränsade expansionsmöjligheter. Produktionskostnad ~ 65 euro/MWh (71,1 öre/KWh)

Naturgas

Fördelar Lägre utsläpp och högre effektivitet än andra fossila bränslen i kraftvärmeanläggningar. Nackdelar CO2-utsläpp (CCS för gaseldade verk blir dyrt), osäker tillgång från politiskt instabila regioner, betydande prisvariationer. Produktionskostnad ~ 85 euro/MWh (93 öre/KWh)

Vindkraft

Fördelar Låga utsläpp, inga bränslekostnader. Nackdelar Behov av reservkraft på grund av ojämn vind, landskapspåverkan och störande ljud, förutsätter betydande nätinvesteringar. Produktionskostnad ~ 70 euro/MWh (76,5 öre/KWh). Havsbaserad vindkraft är dyrare än landbaserad. Tekniker under utveckling:

Kolkraft med CCS

Fördelar Stabil basproduktion av el, låga bränslekostnader, god bränsletillgång från politiskt stabila regioner, väl fungerande marknad. Nackdelar Kolbrytningens miljöpåverkan måste hanteras, CCS-tekniken ännu inte mogen för kommersiell tillämpning. Produktionskostnad 45-85 euro/MWh (49-93 öre/KWh), högre kostnad i en tidig kommersiell fas, sjunkande när tekniken mognat.

Havsenergi

Fördelar Låga utsläpp, ingen bränslekostnad, mindre väderberoende än vindkraft. Nackdelar Omogen teknik ännu under utveckling, därför hög produktionskostnad, kräver betydande nätinvesteringar. Produktionskostnad 80-115 euro/MWh (88-126 öre/KWh), högre kostnad i en tidig kommersiell fas, sjunkande när tekniken mognat.