Nyhet | 2009-08-03 | 20:00

Föreläggande från SSM om redovisning

Kommentar till SSM:s inspektion av händelser och erfarenhetsåterföring vid Forsmarks Kraftgrupp AB. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har beslutat att Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) ska redovisa hur bolaget, i sitt lednings- och kvalitetssystem, åtgärdat verksamheterna utredning av händelser och erfarenhetsåterföring.

I rapporten som föranlett beslutet skriver SSM att myndigheten inte identifierat någon avvikelse från de krav som innefattas av inspektionen och att FKA har en positiv utveckling på flera av de inspekterade områdena. Behov av förbättringsåtgärder har identifierats för myndighetens samtliga krav, men sammantaget bedömer SSM åtgärdsbehovens storlek som måttliga med en ringa säkerhetsbetydelse.

– Forsmark ska genomföra de redovisnings- och utredningsåtgärder samt uppfylla de villkor som myndigheten har satt upp. Vi har redan kommit en bra bit på väg med vårt program och nu ska vi med kraft se till att genomföra resterande åtgärder inom utsatt tid, säger Claes-Inge Andersson, kommunikationschef vid Forsmarks Kraftgrupp AB.