Nyhet | 2007-11-15 | 12:00

Förnyelse av förstudie- och utredningsmallar

Vattenfall Power Consultant har under året arbetat med ett uppdrag åt Vattenfall Vattenkraft för att förnya de mallar som ligger till grund för förstudie- och utredningsrapporter för stora anläggningsprojekt, till exempel vid förnyelse- och vidmakthållande åtgärder.

Vattenfall Vattenkraft arbetar enligt projektstyrningsmodellen PROPS där de ingående faserna är förstudie, utredning, förfrågan, upphandling, entreprenad och avslutning. Mellan varje fas finns en beslutspunkt - tollgate - för att stämma av projektet mot beställarens intentioner.

De nya mallarna ska bättre knyta an till projektstyrningsmodellen genom att göra större åtskillnad på förstudie och utredning och därmed ge högre kvalitet i underlaget för beslutspunkten mellan de båda faserna (TG1).

Mallarna har också karaktären av en checklista för att viktiga aspekter inför åtgärder i anläggningarna ska beaktas, både vad gäller ingående system och deras funktioner.

De nya mallarna testas i en första version i Laxede förnyelseprojekt som under hösten 2007 genomgår förstudiefas och sedan fortsätter med utredningsfas under våren 2008. Det ger värdefull återkoppling så att de skarpa mallarna som ska tas i drift vid årsskiftet direkt bidrar till ökad kvalitet och produktivitet i förnyelserna av Vattenfalls vattenkraftstationer.