Nyhet | 2008-08-21 | 17:00

Forsmark får tillstånd av Mijödomstolen

Forsmarks ansökan om miljöprövning lämnades in till miljödomstolen i Nacka tingsrätt i september 2005. Därefter hölls huvudförhandling i Forsmark den 8-10 oktober 2007 och idag torsdag den 21 augusti har miljödomstolen meddelat sin dom.

Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag ges tillstånd att enligt miljöbalken bedriva verksamhet vid Forsmarks kärnkraftverk vid en termisk effekt i reaktor Forsmark 1 och Forsmark 2 om vardera 3 253 MW och i reaktor Forsmark 3 om 3 775 MW samt vidta de åtgärder som behövs för att höja effekten i reaktorerna upp till angivna nivåer.
Domen lämnar även tillstånd för uppförande och drift av ett mellanlager för radioaktivt kontaminerade interndelar samt tillstånd att utöka och driva det befintliga markförvaret vid Svalören.

Forsmark får börja vidta åtgärder enligt ansökningarna även om domarna ännu ej har vunnit laga kraft. Ikraftträdandet sker den 12 september såvida ingen överklagan har inkommit.

- Vi känner oss nöjda med domen. Av de villkor som ställts i domarna har arbetet med att följa dem i vissa fall redan startat, till exempel kontroll och behandling av avloppsvatten som släpps ut till Bottenhavet. Några av villkoren skall vi utreda vidare. Vi måste ha i åtanke att hela vår verksamhet har varit föremål för omprövning. Den granskning som miljödomstolen gjort är jämförbar med den miljöprövning som ett helt nytt kärnkraftverk skulle behöva genomgå, säger Forsmarks miljöchef Eva Hydén.

Läs mer

Forsmark och miljön