Nyhet | 2010-03-12 | 14:53

Forsmarks miljömål 2010

Grågås i inloppet till kylvattenintaget vid Forsmark 1 och 2.

Forsmarks miljöarbete är en ständigt pågående process som hela tiden utvecklas och förbättras. Varje år sammanställs ett företagsgemensamt program med åtgärder och mål över prioriterade miljöförbättringar i verksamheten.

I december 1998 blev Forsmark som fjärde kärnkraftverk i världen certifierat enligt ISO 14001, standarden för miljöledning.
– Forsmarks miljömål revideras årligen och följer vår miljöpolicy, vilken är baserad på resultat från miljöutredningar och de miljörevisioner som Forsmark regelbundet genomför, säger Eva Hydén, miljöchef på Forsmark.

Exempel på 2010 års miljömål:

  • Andelen sorterat återvinningsbart material ska öka.
  • Energisparande åtgärder ska genomföras.
  • Andelen driftavfall som kan friklassas ska öka. (Friklassning innebär att avfallet dekontamineras genom att radioaktiva partiklar tvättas eller blästras bort.)
  • Utsläppen av radioaktiva ämnen till luft och vatten ska minskas.

Forsmark har bra reningsmetoder och de radioaktiva utsläppen som förekommer till luft och vatten motsvarar cirka en tusendel (1/1000) av den naturligt förekommande strålning som redan finns i miljön. I miljömålen för 2010 slås dock fast att utsläppen till luft och vatten ska minskas ytterligare.
– Forsmarks miljöarbete går framåt. Vi gjorde bland annat en jättestor insats i samband den miljöprövning som gjordes 2008, då hela verksamheten var satt under lupp. Granskningen var jämförbar med den miljöprövning som ett helt nytt kärnkraftverk skulle behöva genomgå, berättar miljöchef Eva Hydén.

Fakta:

Sedan februari 2001 kan Forsmark som första kärnkraftverk i världen leverera EPD-certifierad el. EPD (Enviromental Product Declaration) är ingen traditionell miljömärkning utan en miljövarudeklaration som anger hur stor miljöpåverkan varje kilowattimme el från Forsmark har.


Forsmark och miljön
Forsmarks miljöarbete
Års- och miljöredovisning 2008 (för verksamhetsåret 2009)