Nyhet | 2012-03-14 | 09:30

Fortsatt samarbete är gemensam insats för miljön

Vattenfall Värme i Vänersborg har i slutet av 2011 tecknat avtal med Vänersborgs Kommun och med AB Vänersborgsbostäder. Avtalen är fleråriga och avser leverans av fjärrvärme till befintliga fastigheter samt analys av möjlig fjärrvärmeanslutning till idag inte anslutna fastigheter.

Vänersborgs kommun och Vänersborgsbostäder har idag ett stort bestånd av fastigheter som värms med fjärrvärme från spillvärme och biomassa med god miljöprestanda. Avtalet med Vattenfall Värme ersätter befintliga avtal och tecknas om en period av vardera tre år och innebär en beräknad leverans på cirka 22 GWh/år respektive 33 GW/h.

- Kommunen är mycket positivt inställd till fjärrvärme som uppvärmningsform och redan idag förser vi en stor del av kommunens fastigheter, som exempelvis skolor och äldreboenden med fjärrvärme. Vår produktion av fjärrvärme är nästan helt koldioxidneutral, vilket givetvis är en positiv insats för miljön, både från vår och kundernas sida. Under avtalsperioden kommer vi, i samråd med kommunen och Vänersborgsbostäder även att utveckla energi- och statistiktjänster, för att ytterligare effektivisera värmeförbrukningen, säger Einar Bjarne, anläggningschef Vattenfall Värme i Vänersborg.