Nyhet | 2009-11-25 | 15:12

Frågor och svar om vågkraft

Havsenergi kallas de tekniker där vågkraft, saltkraft och havsströmsenergi ingår. Men hur fungerar vågkraft? Och på vilket sätt påverkar tekniken miljön? Här får du svaren på vanligt förekommande frågor om vågkraft. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eFiiAgJVOp4[/youtube] Hur fungerar vågkraft? I ett vågkraftverk utnyttjas vattnets rörelser för att omvandla vågornas energi till elektricitet. Teknik från företaget Seabased används på vår försöksanläggning i Runde i Norge, där en linjärgenerator placeras på havsbotten och kopplas samman med en boj som flyter på vattnet. Bojens vågrörelser driver en generator. Bojarna i Runde är även kopplade till ett undervattensställverk. Det är där elen omvandlas från enskilda generatorer till en stabil växelström, som överförs till elnätet på land. Vad är unikt med anläggningen i Runde? Vi vill göra vågkraft till nästa stora förnybara energikälla. Detta är ett viktigt steg i vårt arbete för att bli ett klimatneutralt företag i linje med vår strategi Making electricity clean. De fullskaliga generatorerna i Runde kommer att kopplas till nätet och förse oss med den kunskap vi behöver för att kommersialisera vågkraft på ett hållbart sätt. Vi testar vågkraft under realistiska förhållanden. Anläggningen är byggd utanför den norska atlantkusten, som är en av världens bäst lämpade platser för vågkraft, där nordiska kommersiella anläggningar kan komma att förläggas i framtiden. Vi arbetar med en lokal partner, Tussa, som äger det landbaserade elnätet. Inom ramen för projektet kommer vi att försöka lösa uppgiften att överföra el från vågkraftsgeneratorer till elnätet på land. Det är också viktigt att ta reda på om och hur vågkraftverk påverkar djur och miljö. Lokala experter från Runde Miljösenter hjälper oss med detta. Vad är den främsta fördelen med vågkraft jämfört med andra typer av förnybar energi? Vågkraft har störst potential att bli en kommersiell energikälla inom den närmaste framtiden och har särskilt goda förutsättningar i vår del av världen. Havet är en så gott som outsinlig energikälla med omkring 20 gånger högre energikoncentration än vind. Enbart i Europa är det teoretiskt möjligt att generera 2 000 TWh om året, vilket är tillräckligt för att täcka elbehovet för 300-400 miljoner människor. Realistiskt sett bör man kunna utvinna omkring 10 procent av denna potential. Jämfört med vind producerar vågor energi under en längre tidsrymd, eftersom vindar ökar snabbt medan vågor byggs upp långsamt. Vågor dröjer också kvar under en längre tid efter en storm. Detta innebär att vågkraft kompletterar vindkraft på ett bra sätt. Dessutom har forskning redan visat att vågkraft har liten påverkan på djur och miljö. När kommer vågkraftverket i Runde att vara klart att leverera el till marknaden? Vågkraftverket i Runde genererar redan el. Flertalet försök i Runde görs för att se till att el kan överföras till det landbaserade nätet på ett tillfredsställande sätt. Vattenfalls mål är att vågkraftsgeneratorerna i Runde ska ge tillräckligt med el för omkring 24 hushåll. Vårt övergripande mål är att ha en installerad effekt på 50 MW redan 2012. Varför valde ni att placera försöksanläggningen här? Vilka platser passar bäst för vågkraft? Norges atlantkust är en av de allra lämpligaste platserna i världen för att utvinna vågenergi. Ur ett nordiskt perspektiv bör kommersiella anläggningar placeras i Norge, eftersom vågorna där har mer energi än vågorna i svenska vatten. Generellt sett är de bästa platserna för vågkraft de västra kustområdena i tempererade zoner, såsom Norges, Storbritanniens och Irlands västkuster. I dessa områden blåser en stadig västlig vind som medför goda förhållanden för vågenergi. Temperaturförändringar leder till kraftiga vindar, som i sin tur skapar stora vågor. I Runde har vi också ett mycket gott samarbete med det lokala kraftbolaget Tussa AS, som är en viktig partner för oss. Vi har även tillgång till miljökonsulterna vid Runde Miljösenter som är experter på miljön i detta område.   [caption id="attachment_3231" align="alignnone" width="450" caption="Utläggning av boj vid anläggningen i Runde"]Utläggning av boj vid anläggningen i Runde[/caption] Hur kan vågkraft påverka miljön? Något av det viktigaste när vågkraft installeras är att i ett tidigt skede kartlägga miljön där anläggningen ska ligga. Det görs för att se till att varken djur, miljö, turism, fiske eller militär verksamhet störs. Vi undersöker även om eventuellt buller påverkar omgivningarna på ett negativt sätt. Tidigare forskning från Uppsala universitet har visat att djur och natur inte tycks skadas av dessa kraftverk, snarare tvärt om. Vågkraftverket skapar artificiella rev där djur som krabbor kan leva. Samtidigt måste vi komma ihåg att vågkraft är en ung teknik som vi nu testar och utvärderar vid våra olika försöksanläggningar. Detta arbete utförs i nära samarbete med universitet och forskare. Hur ska ni följa upp och undersöka effekterna på miljön? Projektet bedrivs med hjälp av Runde Miljösenter, och tillsammans arbetar vi med att utforma ett miljöövervakningsprogram. Genom samverkan med andra forskare inom vågkraft och havsmiljöfrågor och genom erfarenheter från andra anläggningar får vi tillgång till viktig kunskap. Detsamma gäller havsbaserad vindkraft och miljöstudier som utförs på området. Vilken andel av elmixen kan vågkraft ha i Europa och inom Vattenfall? Vår vision är att vågkraft ska svara för 5-10 procent av Vattenfalls totala elproduktion 2030. Vi vet att vågkraft har stor potential och att den kommer att utgöra en mycket stor del av den framtida elmixen. Enbart i Europa kan man teoretiskt generera ett par tusen TWh per år från vågkraft, men bara 10 procent av detta är realistiskt. Ändå är dessa 10 procent, omkring 250 TWh, mer än den totala elproduktionen i Sverige, som är 135 TWh per år. Hur mycket har Vattenfall investerat i vågkraft jämfört med andra energiformer? Vi satsar mest pengar i kommersiella investeringar där vi kan vänta en bra avkastning. Vågkraft är ännu inte där, så siffran är alltjämt relativt låg jämfört med kostnaden för att underhålla och förbättra befintliga kraftverk. Ändå hör vågkraft till Vattenfalls viktigaste strategiska investeringar. Hur kommer Vattenfall att gå vidare med vågkraft? Vattenfall har ambitionen att bli en världsledande aktör inom vågkraft, och det är ett viktigt steg i vår strategi att vara ett klimatneutralt företag 2050. Vårt främsta mål är att utveckla kommersiella vågkraftsanläggningar på flera platser i Europa. Vi kommer att samarbeta med olika aktörer och anpassa tekniken efter platsens specifika förhållanden. Våra vågkraftsprojekt är fortfarande i en utvecklingsfas. Vattenfalls vision är dock att vågkraft ska svara för 5-10 procent av vår totala elproduktion 2030.