Nyhet | 2009-05-31 | 20:53

Frågor och svar om Vattenfalls investeringar i CCS-tekniken

Dessa är några av de vanligaste frågorna vi får om våra investeringar i CCS-tekniken* - läs varför vi tror att de är en del av den långsiktiga lösningen för att stoppa klimatförändringarna.

Är initiativet till att separera och lagra koldioxid verkligen en långsiktig lösning? Är det inte bara att sopa problemet under mattan?

Om en lösning är bra eller inte beror på de möjliga alternativen. Idag kommer 80 % av världens energi från fossila bränslen, en andel som långsamt ökar. Vi har studerat och noga kartlagt på vilka olika sätt vi kan minska på utsläppen av växthusgaser. Det finns ingen universalteknik för att lösa problemet, men det finns en mängd olika energisparmått - mer effektivt användande, ansvarsfullt nyttjande av mark och skog, biomassa, sol och vind - vilka tillsammans kan verka för att minska utsläppen till en acceptabel nivå. Men den teknik som faktiskt kan ha den största påverkan är separationen och lagringen av koldioxid. ccs_truckOlika försök görs över hela världen och resultaten är goda. Det är möjligt att separera koldioxid och det finns lagringsmöjligheter som uppfyller de strängaste säkerhetskrav. Det kommer att kosta en hel del pengar, men kostnaden är inget oöverstigligt hinder. Under 2008 driftsatte Vattenfall sin pilotanläggning i Tyskland och vi har planer på att uppföra demonstrationsanläggningar. Runt 2020 förväntar vi oss att ha fullt fungerande verk i kommersiell drift.

Varför minskar ni inte utsläppen ännu mer? Hur ska ni få bort utsläppen helt och hållet?

Vi genomför just nu en noggrann analys av våra aktiviteter för att hitta ytterligare möjligheter. Ingen sten kommer lämnas orörd. Men samtidigt måste vi fortsätta kunna producera el och värme. Vi kommer att minska utsläppen i den takt det är möjligt. Om vi hittar nya sätt att till en rimlig kostnad minska utsläppen, kommer vi att göra det.   * Tekniken att skilja ut och lagra den koldioxid som bildas när man eldar fossila bränslen kallas CCS-teknik, en förkortning för Carbon dioxide Capture and Storage. CCS-konceptet bygger på att avskilja koldioxid från kraftverkets förbränningsgaser, att komprimera koldioxidgasen till flytande form och sedan lagra den permanent djupt under jord i lämpliga geologiska formationer.