Nyhet | 2009-06-04 | 20:45

Frågor och svar om Vattenfalls investeringar i kolkraft

Hur hänger kolkraft och klimatengagemang ihop? Varför bygger ni nya kolkraftverk som kommer att ge ökade koldioxidutsläpp? Om Vattenfall värnar om miljön, varför stänger man inte bara ned kolkraftverken istället? Dessa är några av de vanligaste frågorna vi får om våra investeringar under det gånga året i kolkraft - läs varför vi tror att de är en del av den långsiktiga lösningen för att stoppa klimatförändringarna.
 

Varför har Vattenfall kolkraft i sin energiproduktion?

Vattenfalls ambition är att vara ett ledande, oberoende och konkurrenskraftigt europeiskt energiföretag. Denna ambition, som delas av vår ägare, betyder att vi måste växa utanför Sveriges gränser. Det i sin tur innebär att vi måste anpassa vår produktion och energimix efter de förutsättningar som råder på respektive marknad. I länder där vi bedriver verksamhet, Tyskland, Polen, Holland och Danmark, innebär det att vi i dagsläget använder fossila bränslen.  

Hur hänger detta ihop med ert klimatengagemang?

Vi har full förståelse för att det kan kännas motsägelsefullt att vi driver kolkraftverk och samtidigt har ett uttalat mål att minska vår påverkan på klimat och miljö. Sanningen är att vi måste kunna göra båda delarna. Som energibolag är det vårt ansvar att varje dag producera och leverera el och värme till våra kunder. Samtidigt måste vi forska och investera för att bidra till att bygga vårt framtida energisystem. Kol är inte en långsiktig lösning, det är vi alla överens om. Men energisystemet är stort och komplext och under den tid det tar att utveckla och bygga ut förnybara energikällor så kommer kol att spela en fortsatt viktig roll för de länder som inte har förutsättningar för storskalig vattenkraft eller tillgång till kärnkraft.

Forskningsanläggningen i Schwarze pumpe, TysklandVarför inte lämna kolkraften helt och hållet?

 I Sverige är vi lyckligt lottade när det gäller elproduktion. Det beror på att den till stor del baseras på lika delar vattenkraft och kärnkraft, energikällor med mycket låga CO2-utsläpp. Men Sverige är relativt unikt. De allra flesta länder i Europa och världen har inte de naturresurser som krävs för storskalig vattenkraft och många har dessutom valt att inte bygga kärnkraft. Faktum är att knappt 14 procent av elen som produceras i världen sker med hjälp av kärnkraft och knappt 16 procent med hjälp av vattenkraft. Vindkraft står idag för mindre än 2 procent av elproduktionen. Jämför detta med kol, gas och olja som tillsammans står för över 65 procent. Och användningen av fossila bränslen minskar inte i världen - tvärtom. Att förändra denna verklighet kommer att kräva tid, stora investeringar men framför allt politiska beslut. Samtidigt som behovet av el och värme är konstant och i delar av världen ökande.

Vad gör Vattenfall för att förbättra situationen?

Vårt jobb är att leverera el och värme till våra kunder på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Vi jobbar för att alla göra våra kraftverk så effektiva och rena som möjligt med den teknik som finns tillgänglig idag, samtidigt som vi forskar, investerar och bygger morgondagens energisystem. Visste du exempelvis att Vattenfall är pionjärer inom CCS-tekniken? En teknik som många runt om i världen sätter stor tilltro till för att kraftigt reducera koldioxidutsläppen från kolkraft. Visste du att Vattenfall är ledande i Europa på vindkraft och att vi just nu bygger världens största havsbaserade vindkraftpark, Thanet Offshore Windfarm, utanför Englands kust? Visste du att vi forskar och utvecklar havsenergi, och bland annat har pilotprojekt utanför Lysekil och nyligen lanserat samarbetsprojektet Tonn Energy på Irland? Visste du att vi har ett projekt där vi byter ut kol mot biobränsle i våra kolkraftverk i Danmark? 

Ni bygger nya kolkraftverk som kommer att ge ökade koldioxidutsläpp, varför då?

Det är riktigt att summan av våra utsläpp ökar på kort sikt. Men effektivare produktionsanläggningar konkurrerar ut äldre och mindre effektiva anläggningar. Vårt mål på längre sikt är att få en helt utsläppsfri kraft, men vi måste samtidigt arbeta på den marknad som finns idag och trygga energiförsörjningen för våra kunder på bästa sätt. En viktig teknik för att minska utsläppen på sikt är avskiljning och lagring av koldioxid (CCS). Vattenfall har byggt och tagit i drift världens första pilotanläggning, i Schwarze Pumpe, Tyskland och vi förbereder byggande av en större demonstrationsanläggning i Jänschwalde. Men den enskilt viktigaste faktorn för minskade koldioxidutsläpp är politiska beslut som gör det dyrt att släppa ut koldioxid och lönsamt att investera i ny teknik och förnybara lösningar. 

Varför investeras inte hela Vattenfalls vinst i vindkraft?

Vattenfalls vinst genereras inte av sig självt. Den största delen av våra intäkter kommer från Tyskland, där stora delar av vår kolbaserade produktion finns. Om vi överger stora delar av produktionen på nuvarande marknader så försvinner också stora delar av vinsten. Ungefär två tredjedelar av vår vinst – efter att vår ägare fått sin del – går till befintlig produktion. Det är en nödvändighet. Våra anläggningar och nät måste drivas, underhållas och säkras, varje dag, året runt. Det kräver resurser i form av pengar och personal. Av våra investeringar i elproduktion (2008) gick 15 procent till vindkraft. Resten gick till befintlig produktion i vattenkraft, kärnkraft, fossilkraft och biobränsle.