Nyhet | 2010-04-06 | 10:30

Frågor och svar om vindkraft och säkerhet

Under andra halvåret 2009 har det hänt flera uppmärksammade olyckor med vindkraftverk. I november lossnade ett rotorblad (vinge) från ett mindre vindkraftverk på Smedjeholmen utanför Falkenberg och samma dag förlorade ett danskt vindkraftverk på Jylland navet med sina tre rotorblad. Inget av de olycksdrabbade vindkraftverken ägs av Vattenfall. Går det att lita på vindkraft som ett säkert energislag, och vad går det att göra för att minimera risken att det sker olyckor? Se film om hur vind och vattenkraft fungerar    Vilken typ av olyckor är vanligast med vindkraftverk? Olyckor som de i Falkenberg och Smedjeholmen är som tur är mycket ovanliga, och inga allvarliga olyckor har hänt vid något av våra egna vindkraftverk. Vid de allvarligare incidenter som ändå inträffat inom branschen har det oftast handlat om konstruktionsfel, materialfel eller bristande underhåll. Är det någon typ av vindkraftolycka som Vattenfall ser extra allvarligt på? Vi ser extra allvarligt på olyckor som leder till personskador. Vi arbetar därför aktivt för att lära oss av händelser inom vår egen verksamhet som eventuellt kunde ha lett till en personolycka. Hur påverkas vindkraftverken och säkerheten av yttre förutsättningar som hård blåst och sträng kyla, och finns det väderförhållanden som gör att vindkraftverken måste stängas av? Vindkraftverken stängs automatiskt av när det blåser mer än 25 m/s. Det gör de för att det inte är lönsamt att anpassa rotorbladen för drift i så pass höga vindhastigheter. I praktiken handlar det bara om några få timmar per år. Våra egna vindkraftverk har inga restriktioner när det gäller drift i kyla. Hur påverkas säkerheten av vindkraftverkens underhåll? Regelbundet underhåll är A och O för hög säkerhet. Vi har servicetekniker och drift- och underhållsingenjörer som är specialister på drift och underhåll och som också säkrar att de entreprenörer vi anlitar genomför underhållsarbete med hög kvalitet. Är det mer vanligt med olyckor på äldre vindkraftverk? Och i så fall finns det någon rekommenderad livslängd för vindkraftverk? Nej, det finns inget samband mellan ålder på vindkraftverk och olyckor om drift och underhåll sker på rätt sätt. Vindkraftverkens tekniska livslängd är normalt 20-25 år. Vilka säkerhetsåtgärder vidtar Vattenfall för att hålla en god vindkraftssäkerhet? Vi genomför regelbundet underhåll enligt tillverkarnas servicemanualer och egna specifikationer. Några av de nyare vindkraftverken har också utrustning som kan upptäcka vibrationer på vingarna och förvarna om att allt inte står rätt till med vindkraftverket. Vilka säkerhetsåtgärder vidtar Vattenfall för att personer inte ska skadas av vindkraft? Vi har ett ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö och är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OSHAS 18001. Genom säkerhetsregler, utbildning och regelbunden träning av vår personal och entreprenörer ser vi till att de arbetar med säkerheten i fokus när de underhåller våra vindkraftverk. Däremot är sannolikheten för att någon ska komma till skada på grund av att ett rotorblad lossnar så liten att Vattenfall gjort bedömningen att inga restriktioner är nödvändiga. Vad är viktigast för att upprätthålla en god säkerhet inom vindkraft? Säkerhet inom vindkraft handlar främst om regelbundet underhållsarbete, hög kompetens och systematisk uppföljning av att ingen gör avkall på säkerheten på grund av slentrianmässigt tänkande. Arbetar Vattenfall aktivt för att höja säkerheten inom vindkraft? Vi har ett högt säkerhetstänkande och rapporterar samtliga incidenter för att återföra kunskap till organisationen och se till att det inte händer igen. Görs det studier och forskning för att öka vindkraftssäkerheten? Utvecklingen av vindkraftverk bedrivs i första hand av vindkraftstillverkarna. Internt inom Vattenfall rapporterar vi alla incidenter, som till exempel klämskador eller verktyg som tappats under underhållsarbetet, för att hitta förbättringsåtgärder. Återkoppling kring detta arbete tas upp på Vattenfalls ledningsgruppsmöten för att underbygga ledningens engagemang när det gäller högt säkerhetstänkande. Finns det områden inom vindkraftforskningen som Vattenfall tycker är extra intressanta? Utvecklingen inom materialteknik. Om till exempel vingarna byggs av nya och ännu bättre material kan risken för olyckor som beror på materialet reduceras ytterligare. Vad det gäller system för övervakning av vindkraftverken och teknik som indikerar fel på vindkraftverken sker det hela tiden en utveckling inom branschen som vi följer noggrant och tar till oss. Ett exempel på detta är de tidigare nämnda givarna som sitter på vindkraftverkets vingar och känner av onormala vibrationer. Systemen för att mäta och analysera dessa mätdata utvecklas och förfinas också hela tiden.