Nyhet | 2011-06-27 | 10:23

Framtidens elnät demonstreras på Gotland

Smarta elnät kommer att göra det enkelt för producenter av el att sälja överskott på det allmänna elnätet. Men för att det ska kunna hanteras i stor skala krävs moderniseringar av elnäten. Under Almedalsveckan presenterar Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfalls affärsdivision Distribution och Försäljning, Vattenfalls arbete med smarta elnät. [caption id="attachment_10295" align="alignleft" width="240" caption="Smarta elnät är nödvändiga för att leva upp till EUs miljömål."]Smarta elnät är nödvändiga för att leva upp till EUs miljömål.[/caption] Smarta nät är nödvändigt för att leva upp till EU:s miljömål 20-20-20* som handlar om energieffektivisering, större andel förnybar elproduktion och minskade utsläpp av koldioxid, säger Torbjörn Wahlborg. - Ett speciellt viktigt område för Sverige och Europa är att kunna ta emot och hantera mer förnyelsebar energi än med dagens system. I Sverige handlar det huvudsakligen om att ta emot mer vindkraft medan det i Tyskland handlar om både vindkraft och lokalt producerad el från solpaneler. Den el som inte själv används av dem som producerar kan säljas på det allmänna elnätet. För att detta ska kunna hanteras i stor skala måste elnäten moderniseras. EU med flera framhåller elnäten som nyckeln till effektivare elförsörjning i Europa. Enkelt sätt att hantera förnyelsebar energi Den nya tekniken kommer att innebära förändringar, främst för kunderna. – Det är i högsta grad för kunden som det behövs ett enkelt och stabilt sätt att mata in och ta ut förnyelsebar energi, att göra vindkraften tillgängligare och hantera tillfälliga stora utbud av billig el, säger Torbjörn Wahlborg. Ett vanligt exempel är att elanvändningen kan styras till tider när elen är billig eller baserad på förnyelsebar energi. Till exempel kan man köra värmepumpar, bilvärmare eller el-element eller ladda elbilar och hybridbilar när det finns mycket vindkraft. Då fungerar bilbatterierna som energilager. Hur arbetar Vattenfall med smarta nät? – Vi har redan i våra nät i Norden installerat mätare, sensorer och annan utrustning för fjärravläsning, vi har dessutom introducerat en hög grad av automation i näten. Nu bygger vi Smart Grid Gotland för att samla och testa alla smarta nätfunktioner i ett nät, som blir en modell av framtidens elnät. Det är ett verkligt nät med verkliga kunder och mycket vindkraft. Så småningom kommer den modellen att kunna skalas upp till hela Sverige – och Europa. Det är också ett utvecklings- och forskningsprojekt på bred front, säger Torbjörn Wahlborg. På seminariet kommer Torbjörn Wahlborg att ge Vattenfalls syn på behovet av att utveckla elnäten när allt större andel förnyelsebar elproduktion tillkommer och vad tekniken för smarta nät erbjuder för möjligheter idag. Per Halvarsson, Affärsutvecklare Smart Grid norra Europa, kommer att berätta om samarbetet med Vattenfall och arbetet med att utveckla elnätet på Gotland. Efter seminariet följer en paneldiskussion om vilka erfarenheter som kan dras från utvecklingsarbetet på Gotland och om förutsättningarna för att använda tekniken i stor skala på andra håll. Se film från 2010**: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6QgBOeFV2Ow[/youtube] Faktaruta Paneldeltagare under diskussionen: - Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör Energimarknadsinspektionen - Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten - Sven Jonsson, politiskt sakkunnig, näringsdepartementet - Åke Svensson, ordförande Gotlands regionstyrelse - Lena Ek, Europaparlamentariker Moderator är Mattias Johansson, vice vd för Tankesmedjan Fores. * EU:s klimat och miljömål innebär att man till år 2020 ska ha reducerat utsläppen av växthusgas med minst 20 procent (jämfört med 1990-års nivåer), att 20 procent av energiförbrukningen ska komma från förnybara källor samt att man genom förbättrad energieffektivitet ska uppnå en tjugoprocentig minskning av den primära energiförbrukningen jämfört med förväntade nivåer. ** När filmen spelades in 2010 var Torbjörn Wahlborg chef för Vattenfall Norden.