Nyhet | 2012-08-06 | 09:15

Gloppe rikkärr, blom- och insektsreservat i Ringhals närhet

En oslipad diamant för naturintresserade finns i Gloppe-området, under kraftledningarna strax öster om löparslingan vid Ringhals. Ett rikkärr håller på att ställas i ordning och vid midsommartid var området fullt av blommande orkidéer och fjärilar.

Gloppe rikkärr

– Marken här är näringsfattig men kalkrik, tack vare musselskalsbankar från tiden före istiden. Det ger perfekta förutsättningar för växter som har anspråkslösa krav för att trivas, säger Mikael Larsson, naturvårdare och skyddsvakt på Ringhals.

I området finns flera rödlistade, hotade arter, exempelvis orkidéer som ängsnycklar och nattvioler. Den rika örtvegetationen lockar till sig fjärilar och insekter – och därmed fåglar. Även den sällsynta hasselmusen har sina bon i kärrets utkanter.

– Här finns flera växtarter som annars brukar vara vanliga i Norrland, berättar Mikael. Det finns gott om tranbär och dessutom tätört, en insektsätande växt som förr användes för att göra långfil.

Orkidée

Röjning under vintern
Under vintern har ett stort jobb gjorts för att återställa kärret, som under årens lopp vuxit igen. En damm har anlagts där grodyngel kläckts ivåras, och Mikaels förhoppning är att även den sällsynta stora vattensalamandern ska hitta dit.

– När vi röjde undan sly, ris och björnbärssnår i vintras, sparade vi videbuskarna, berättar Mikael. De är insekternas frukostbord och erbjuder årets första nektar till fjärilar, bin och humlor.

Fjäril, foto Mikael Larsson

Öppet område
Det 5 hektar stora området ska hägnas in och framöver ska betesdjur se till att det inte växer igen på nytt. Eftersom rikkärret är skyddsvärt står EU för finansieringen.

– För att besökare lättare ska kunna ta sig hit ska en parkeringsplats göras i ordning liksom en stig som leder in mot kärret, säger Mikael. Och här ska vi ha bänkar och informationsskyltar som berättar om området. Planen är att det ska komma på plats under året.

Mikael Larsson

Vad är ett rikkärr?
Kärr har inflöde av vatten från omgivningen, i motsats till en mosse. Rikkärr är näringsfattiga i kombination med en hög kalkhalt (pH 6-8). Förhållandena i rikkärren har gett dem en specialiserad och artrik flora av orkidéer, starrgräs och mossor.
Rikkärren står numera för bara 2-3 procent av Sveriges totala myrareal.

Läs mer
Ringhals och miljön