Nyhet | 2010-12-21 | 11:36

Gränsöverskrivande samarbete ger goda klimateffekter

Under 2011 ska de 16 deltagarna i Uppsala klimatprotokoll tillsammans minska växthusgasutsläppen med närmare 4 procent. Vattenfalls samarbete med byggföretag och energikontor är ett konkret exempel på hur gränsöverskridande möten ger resultat.

Uppsala klimatprotokoll är ett lokalt samarbete som syftar till att minska klimatpåverkan i Uppsala. I våras kom 16 lokala aktörer från näringslivet och den offentliga sektorn, överens om att samarbeta mot gemensamma klimatmål, över organisationsgränserna. Vattenfall Värme i Uppsala är en av dem.

Rundabordsmöte med mål för 2011

Den 14 december hölls rundabordsmöte med deltagarna, då de träffades och presenterade konkreta exempel på vad som gjorts under det gångna året och vad som ska genomföras under 2011.
Deltagarna, som utgörs av aktörer inom Uppsalas näringsliv och den offentliga sektorn, har sammanlagt 24 000 medarbetare, som alla drar sitt strå till stacken.

Bland de åtgärder som Vattenfall Värme Uppsala planerar för 2011 finns bland annat:
- Öka flödespremien till energieffektiva kunder
- Ökad träinblandning i torven (1 % per år minskar utsläpp av koldioxidutsläppen med 2 8 00 ton/år
- Energikartläggning och energieffektiviseringar på anläggningen
- Campus Ultuna får lokal kylaproduktion driven med fjärrvärme istället för el
- Samarbetsprojekt Åtgärdskarta för bostadsrättsföreningar

0,5 ton per Uppsalabo

Sammanställningen av den beräknade minskningen av utsläpp under 2011, är preliminär.
Klimatpåverkan kommer med all sannolikhet att bli ännu lägre, med tanke på att många åtgärder inte finns med i sammanställningen. Några befinner sig i planeringsstadiet, några ger indirekta effekter, och en del går att beräkna men först i efterhand.
– Om vi fortsätter i den här takten, överträffar vi kommunens mål 2020. Men vi behöver öka takten ytterligare för att nå kommunens nya långsiktiga klimatmål för 2050. Då ska vi ha gått från idag 6,7 ton växthusgaser per Uppsalabo till 0,5 ton. Och det är en rejäl utmaning, säger
Björn Sigurdson, klimatstrateg, Uppsala kommun.

Bilden gör det lättare att ta klimatbeslut

Under 2011 tar Klimatprotokollet också nästa utvecklingssteg, genom att forma arbetsgrupper kring områden där vi kan utnyttja att deltagarna alla befinner sig i Uppsala. Vattenfall har redan startat ett samarbete med Riksbyggen, Uppsala kommuns energirådgivare och Energikontoret Mälardalen. Tillsammans kommer vi att arbeta med åtgärdskartor för bostadsrättsföreningar som ett nytt sätt att illustrera åtgärder inom energi- och klimatområdet. Åtgärdskartor har utvecklats av Vattenfall och McKinsey som ett sätt att rita upp hur lönsamma eller kostsamma olika klimatåtgärder är och hur stor koldioxid-minskning respektive åtgärd ger.

- Det är inte alltid en bostadsrättsförenings styrelse har tid att sätta sig in i energifrågorna och där kan åtgärdskartorna bli en ingång till energisparåtgärder. Bilden visar att det finns flera åtgärder som både sparar energi och är lönsamma. Detta kan göra att frågan får en plats på dagordningen och blir impuls till att gå vidare till rapporter och rådgivare, säger Anna Karlsson, miljöspecialist Vattenfall Värme Uppsala.

Åtgärdskartorna kommer att tas fram under våren 2011 i form av ett examensarbete som gruppen håller i.

Nära miljösamarbete

- Vattenfall har under året stärkt sitt samarbete med Uppsala kommun kring miljöfrågor. Vattenfalls deltagande i Klimatprotokollet är ett exempel. I september undertecknade kommunen och Vattenfall Värme ett specifikt avtal kring miljösamarbete och inom Sustainable City arbetar hela Vattenfall med lösningar kring energi som bidrar till att utveckla den hållbara staden, säger Gunilla Östberg, projektledare Sustainable cities.
Åtgärdskartor för en stads klimatarbete är ett exempel på erbjudandena inom Sustainable City – el och värme baserad på förnybart bränsle, smart belysning, e-mobility och smart grids är andra exempel på vad Vattenfall kan erbjuda.