Nyhet | 2008-02-29 | 11:05

I kampen mot klimatförändringarna måste vi utvärdera alla alternativ

Leif Widén är på Brännpunkt 28/2 starkt kritisk mot CCS-tekniken (avskiljning och lagring av koldioxid). Trots att artikeln innehåller många sakfel, eller kanske just därför, visar den på vikten av att energibranschen engagerar sig i en dialog med samhället om vårt framtida energisystem och de utmaningar vi gemensamt står inför.

Klimathotet är vår tids viktigaste fråga och för att komma till rätta med utsläppen måste vi agera på alla fronter – det handlar inte om det ena eller andra. Investeringar i förnybar energiproduktion är en viktig del. Energieffektivisering är en annan.

Men det går inte att bortse från att vi samtidigt måste skapa lösningar som kraftigt minskar utsläppen från kolkraftverken. Idag svarar fossila bränslen för två tredjedelar av världens elproduktion och kolkraft står ensamt för 40%. Vattenfall tror, precis som EU, FN:s klimatpanel IPCC, Al Gore och många andra att CCS-tekniken är en viktig pusselbit om det ska vara möjligt att begränsa klimatförändringarna.

Vattenfall kommer i år att inviga världens första pilotanläggning för CCS med den s.k. oxyfueltekniken i östra Tyskland . Vårt mål är att avskilja minst 95% av koldioxiden för att sedan kunna lagra den i stabila bergsformationer med beprövad teknik. Den tragiska händelsen i Kamerun eller lagring i bergrum som Widén beskriver har ingenting att göra med den typ av lagringsplatser som Vattenfall undersöker. Vi har från allra första början insett att säkerhets- och acceptansfrågor kommer att vara avgörande för att få nödvändiga tillstånd.

Vi tror inte att det är möjligt att av principskäl säga nej till CCS. Vi anser att det är mer ansvarsfullt för klimatet att Vattenfall medverkar till att hitta lösningar som kraftigt minskar de globala utsläppen, snarare än att vi står vid sidan och blundar för problemen.

Arne Mogren
Chef för Vattenfalls klimatkontor