Nyhet | 2013-04-24 | 13:56

Inget behov av ytterligare nedskrivningar i dagsläget

Vattenfall utesluter inte fler nedskrivningar av värdet på Nuon. Men vid det senaste bokslutet bedömdes det inte finnas något sådant behov, enligt bolagets styrelseordförande Lars G Nordström. 

Svenska Dagbladet rapporterar i dag (onsdag) om Vattenfalls köp av Nuon under rubriken “Nedskrivningen på 15 miljarder bara början”. Enligt tidningen kommer Vattenfall att tvingas till ytterligare nedskrivningar av värdet på Nuon. Sedan köpet på sammanlagt 89 miljarder kronor har Vattenfall skrivit ner bokförda värden på goodwill och produktionstillgångar med sammanlagt 15 miljarder kronor. Den främsta anledningen är att antalet drifttimmar som anläggningarna är lönsamma har minskat på grund av låga produktionsmarginaler.

Kontinuerlig utvärdering

Enligt Svenska Dagbladet kommer Vattenfall att behöva skriva ner värdet på Nuon ytterligare. Vattenfalls styrelseordförande Lars G Nordström konstaterade på onsdagens bolagsstämma att ytterligare nedskrivningar inte kan uteslutas.

– Vattenfall har en gedigen process för att bedöma eventuella nedskrivningsbehov, vilket görs kontinuerligt. Processen följer gällande redovisningsregler och Vatten-falls externa revisorer har granskat både processen och de antaganden som ligger till grund för testerna. De senaste nedskrivningarna gjordes under det tredje kvartalet 2012 och vid senaste bokslutet för det fjärde kvartalet fanns inget ytter-ligare nedskrivningsbehov, sade Lars G Nordström.

Ränta på köpesumman

Svenska Dagbladet uppmärksammar även att Vattenfall betalar ränta på den köpesumma som bolaget ännu inte har betalt för Nuon. ”Följden blir således att Vattenfall under en rad av år har betalat två procent av det utestående värdet på de ej förvärvade delarna av Nuon. För de tidigare ägarna innebär det totala ränteintäkter på i storleksordningen 3,6 miljarder kronor”, heter det i artikeln. Vid förvärvet av Nuon kom Vattenfall överens med säljarna att betala köpeskillingen i flera steg: 49 procent den 1 juli 2009 och resterande 51 procent efter två, fyra respektive sex år. Enligt avtalet ska Vattenfall betala en ersättning, i praktiken en ränta, på två procent per år på den del som återstår av köpeskillingen.

– Vid tidpunkten för förvärvet var det här upplägget en betydligt gynnsammare finansiering för Vattenfall än att låna upp medel för de resterande 51 procent på kreditmarknaden. De två procenten bokförs hos Vattenfall som en finansiell kostnad och de belopp som återstår bokförs som räntebärande skuld, förklarade Vattenfalls vd Øystein Løseth som svarade på frågor om Nuon-köpet på bolagstämman.

– Köpet av Nuon gjordes i skenet av en växande efterfrågan på el. Efter 2009 har den ekonomiska recessionen och den ökande kapaciteten av förnybar energi drastiskt förändrat elmarknaden. Det kan noteras att kort tid före Vattenfalls köp av Nuon hade det stora tyska energiföretaget RWE köpt holländska Essent, ett företag ungefär lika stort som Nuon, för ungefär lika mycket pengar. I sitt senaste bokslut skrev RWE ned sina holländska produktionstillgångar med 1,7 miljarder euro, det vill säga ungefär 15 miljarder kronor, sa Øystein Løseth.