Nyhet | 2011-11-23 | 09:08

Intelligenta elnät ska minska strömavbrott

När storskalig vindkraftproduktion introduceras förändras energiflödets riktning i elnätet med jämna mellanrum. För att hantera det krävs mer avancerade elnät, vilket även bidrar till kortare strömavbrott för konsumenterna.   På Gotland kommer en stor del av elen från vindkraft. Det gotländska elnätet kommer att uppgraderas till ett så kallat självläkande elnät som kommer att minska tiden för strömavbrott. Ulf Ysberg leder delprojektet för utveckling av landsbygdens elnät inom projektet Smart Grid Gotland.  – Vi kommer att installera sensorer, frånskiljare, återinkopplare och kommunikationsutrustning i alla delar av nätet som kontrolleras från driftcentralen. Detta gör det möjligt för oss att styra energiflödets riktning, öka kvaliteten och minska kostnaderna, säger Ulf Ysberg.  Sensorerna hjälper systemet att snabbt lokalisera och koppla bort felande delar i elnätet och på samma gång återställa strömmen till så många kunder som möjligt.  – Vi tror att vi på så sätt kan minska tiden för det genomsnittliga strömavbrottet med upp till 20–30 procent för våra kunder, säger Ulf Ysberg.  Genom att mäta belastningen och energiflödet kan elnätet användas bättre. I dag förlorar nätägaren i genomsnitt sex procent energi i nätet. Om den aktuella belastningen är känd kan alternativa anslutningsvägar väljas för att minska förlusten. Även lågspänningsnäten ska kontrolleras så att avbrott att upptäckas automatiskt och snabbt kan åtgärdas.  – Den största utmaningen i det här projektet är att utveckla ett sofistikerat stödsystem som kan samla in och hantera all information som skickas från transformatorstationerna och mätpunkterna, säger Ulf Ysberg.