Nyhet | 2009-06-16 | 13:46

Intelligenta nätverk - möjligheternas distributionsnät

Vattenfalls vision är intelligenta elnät som ger våra kunder mer nytta, ökad kontroll och bättre kvalitet på elnättjänsterna. Det betyder att vi arbetar långsiktigt med forskning och investeringar i till exempel fjärravlästa mätare, hållbar nätverksplanering och framtidens transformatorstationer. Forskningen inom detta spännande område bidrar även till att nå EU:s klimatmål. Målet för vår forskning inom intelligenta nät är att säkerställa att dagens och morgondagens nätkunder är nöjda, med ökade samordningsvinster för både miljön och ekonomin samt ett bredare utbud av tjänsteapplikationer. Vår strategi går ut på att ta vara på fördelarna med den snabba IT-utvecklingen och kombinera dessa med utvecklingen inom konventionell kraftteknik.

EU:s klimatmål 20-20-20

Utvecklingen av intelligenta elnät innebär att våra kunder får ta del av energieffektiviseringar och att privata elproducenter med egna solceller eller vindturbiner får bättre möjligheter till elanslutning. Detta bidrar i förlängningen till mindre utsläpp då intelligenta elnät inom EU ses som en avgörande faktor för att nå klimatmålen 20-20-20: 20 procent mindre koldioxidutsläpp, 20 procent energieffektivisering och 20 procent förnybar energi till år 2020. Förnybar energi och intelligenta elnät går hand i hand [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Em76I2Z3B9M[/youtube] Andelen förnybar energi ska öka kraftigt. Men för att få ut den nya kraften behövs förnyade elnät. Se videon där, Lina Bertling, professor på Chalmers, Anders Dahl, chef Vattenfall Vindkraft, och Arne Mogren, chef för Vattenfalls klimatarbete, ger sin syn på saken.

Fjärravlästa mätare

Den nya generationens fjärravlästa mätare (Automatic Meter Reading - AMR) innebär något av en revolution för utvecklingen av såväl nätverksdrift som nivån på servicen för Vattenfalls kunder. Ett första steg som införs redan idag är att kunder blir fakturerade för sin exakta elförbrukning, istället för som tidigare, genom schablonavräkning. Dessutom kan mätarna användas för att snabbt rapportera om kunden drabbas av strömavbrott eller andra kvalitetsproblem. Vattenfall kan även bli mer precis i sin nätplanering tack vare mer detaljerade prognoser.

Hållbar nätverksplanering

Nätverksplanering är ett forskningsområde som syftar till att utveckla teknik, nätverksstrukturer, planeringsverktyg, och även att fastställa kundernas krav och förväntningar för att bygga nätverkstjänster av yttersta kvalitet.

Framtidens transformatorstationer

Utvecklingsarbetet inom transformatorstationer syftar till att nyttja den senaste kraft- och kommunikationstekniken. Som exempel kan nämnas utvecklingen av ett nytt datoriserat övervakningssystem för transformatorstationer. Den nya teknologin erbjuder fördelar såsom ökad tillgänglighet och förbättrad leveranskvalitet.

Optimal drift

För att optimera kvaliteten på sina tjänster arbetar Vattenfall med att utveckla olika IT-verktyg för vår anläggningsdrift. Exempelvis driver vi projekt som syftar till att utveckla metoder för lokalisering av jordfel i elnätet. Bättre metoder minimerar både varaktighet och utbredning av elavbrott, och bidrar till att ta de rätta investeringsbesluten.