Nyhet | 2007-10-22 | 14:45

Invigning av Bodendammen

Nyligen invigdes den nya, förstärkta dammen vid Bodens kraftverk.

Invigningen av dammen, och den nya vägen över den, har varit efterlängtad eftersom vägen är en viktig genomfartsled i samhället. Därför var glädjen stor bland de trettiotal bodenbor som samlats för att se kommunalrådet Olle Lindström klippa bandet. I sitt invigningstal nämnde han bland annat det fina samarbetet han upplevt mellan kommunen, Vattenfall och entreprenören Vägverket Produktion. Ett mer konkret resultat av den nya dammen är den inbygga fjärrvärmetunnel som nu gör det möjligt för boende på den södra sidan av älven att få fjärrvarme.

Vattenfalls beställarombud Jan-Erik Jansson sade i sitt tal att vägen visserligen var klar men att det fortfarande kvarstår omkring två månaders arbete med slutförandet av dammen och vissa aggregatarbeten. Han ”försvarade” sig dock med att fokus legat på själva vägen och på att få den i körbart skick så fort som möjligt.

De dammsäkerhetshöjande åtgärderna vid Boden kraftverk består i att dammen (och därmed vägbanan) har höjts med 1,7 meter, erosionsskyddet på den norra sidan uppströms och den södra sidan nedströms har förstärkts och dammluckor bytts ut. På köpet fick bodensarna en grillplats nedströms dammen, ett promenadstråk på det norra erosionsskyddet och en gång- och cykelväg utefter vägen till Avan och Gäddvik.

Den totala kostnaden uppgick till 70 miljoner och är en del i Vattenfalls stora investeringsprogram för dammsäkerhet.

Dammen, och därmed vägen över, har breddats och höjts med 1,7 meter.