Nyhet | 2010-04-01 | 08:46

Kall vinter gav intressanta iakttagelser vid Biotestsjön i Forsmark

Svanar vid Biotestsjön i Forsmark

Antalet sjöfåglar i området runt Biotestsjön i Forsmark minskade under de stränga vintermånaderna tvärtemot förväntningarna. Antalet havsörnar var däremot mycket större än normalt. Efter en extremt kall vinter har nu en mängd vårtecken siktats.

Tack vare det varma vattnet i Biotestsjön väljer många fåglar att övervintra i området. I tio år har Alf Sevastik studerat det rika fågellivet inom ramen för Forsmarks miljöövervakningsprogram. Den kalla och hårda vintern var efterlängtad i studiesyfte.
– Riktigt kalla vintrar är ovanliga och därför spännande ur studiesynpunkt. Min teori var att sjöfåglarnas jakt på öppet vatten och föda skulle leda dem till Biotestsjön i större omfattning under riktigt kalla vintermånader. Men tvärtom minskade antalet fåglar i januari och februari, konstaterar Alf Sevastik.

I december fanns totalt 7776 fåglar i området, i januari 6694 och i februari 6186. Fåglarna som räknas är sex vanliga sjöfågelarter, gräsand, knölsvan, vigg, knipa, storskarv och storskrake. Viggen minskade i antal under perioden liksom gräsand och storskarv.
– Minskningen kan bero på att tillgången på föda i Biotestsjön var för liten. Troligen valde en del fåglar att fortsätta ännu längre söderut, säger Alf Sevastik.

Biotestsjön med omnejd har den tätaste havsörnsförekomsten i hela Sverige. Havsörnsstammen har ökat stadigt de senaste tio åren och vinterns studier pekar på att den positiva trenden håller i sig.
– Det har varit oerhört mycket havsörn vid Biotestsjön den här vintern. Tydligen fanns det tillräckligt mycket föda för att de skulle välja att stanna, säger Alf Sevastik.

Även om vårtecknen i området har låtit vänta på sig något längre än normalt, syns och hörs de nu i stor omfattning. Bland annat har havsörnen påbörjat sina häckningsbestyr. Samtidigt som många av de övervintrande fåglarna försvinner om våren, återvänder andra arter för att häcka.
– Under förra veckan började många vårfåglar att komma in och jag har sett storskarvar, grågäss, gråtrutar och havstrutar som nu intagit sina häckplatser. Andra vårtecken jag har sett i dagarna är trana, ormvråk, större strandpipare, toffsvipa och sånglärka, säger Alf Sevastik.