Nyhet | 2010-01-18 | 09:35

Kärnkraften används inte för att manipulera elpriset

Mot bakgrund av den senaste tidens diskussion kring kärnkraften och elpriset vill vi inleda med att understryka att det inte finns någon sanning i de påståenden om prismanipulation som förekommit i debatten.

En viktig förutsättning för kärnkraften har varit det politiska beslut som fattades på 80-talet om att kärnkraften skulle vara avvecklad till 2010. Detta beslut skapade stor osäkerhet om kärnkraftens framtid och hämmade investeringar. Säkerheten var aldrig hotad, men det är stor skillnad på att upprätthålla driftsäkerhet i en anläggning som ska drivas i ytterligare ett tiotal år och en som ska framtidssäkras för drift i flera decennier. När nu möjligheterna ges för förlängd produktion krävs omfattande investeringar för att säkerställa långsiktig drift.

Just nu genomförs därför det mest omfattande moderniseringsprogrammet i svensk kärnkraft sedan den byggdes. Tillsammans med övriga ägare investerar Vattenfall omkring 25 miljarder kronor i ett program som löper 2003 – 2014. En övervägande del av investeringarna går till säkerhetshöjande och livstidsförlängande åtgärder. Ungefär en tredjedel används till effekthöjande åtgärder som ökar produktionsförmågan. Lika stora resurser kommer även att investeras i anläggningarna under de därpå följande åren fram till år 2030.

Att detta stora moderniseringsprogram har lett till att flera av våra reaktorer stått stilla under en ovanligt kall period av året är självklart olyckligt och vi är de första att beklaga detta.

Vår ambition är att i möjligaste mån göra dessa arbeten under sommaren och hösten. Men så stora arbeten det nu handlar om kan inte alltid klaras på några få månader. Under 2009 har oförutsedda situationer uppkommit i två av de äldsta reaktorerna som krävt extra tid. Trots att arbetet enligt plan inleddes innan sommaren kunde det inte färdigställas innan vintern. Säkerheten kommer alltid i första rummet varför arbetet aldrig får forceras och varje ombyggnad måste åtföljas av nödvändig tid för Strålsäkerhetsmyndigheten att granska och utvärdera.

Prisbildningen på elmarknaden har som en effekt av det inträffade blivit mycket starkt diskuterad och de vinster som enligt vissa utomstående bedömare skulle ha blivit resultatet för elbranschen har lett till upprörda känslor. Men den uppkomna situationen har inte varit bra för Vattenfall. Att få högre intäkter under några få timmar är långt mindre värt än alla de timmar av förluster på grund av att våra reaktorer står still. Vi säljer huvuddelen av vår produktion på långsiktiga terminskontrakt. Kortsiktiga variationer på spotmarknaden har ingen påverkan på dessa kontrakt.

Kärnkraften är ett viktigt energislag i Norden och vi kommer därför att fortsätta arbetet med att utveckla våra kärnkraftverk för säker och uthållig drift. Detta är nödvändigt för att långsiktigt säkra Sveriges koldioxidfria elproduktion.

Helene Biström, vice VD Vattenfall, chef BG Pan Europe
Mats Ladeborn, chef affärsområde Kärnkraft, Vattenfall