Nyhet | 2010-06-06 | 15:00

Klimatförändringar påverkar vattenkraften

I framtiden får vi varmare klimat, med mer nederbörd, men ingen ökning av vårfloden. Det visar Vattenfalls klimatstrategiska arbete där man med hjälp av klimatmodeller, framtidsscenarier och den senaste forskningen som grund har studerat hur klimatförändringar kommer att påverka vattenkraftens förutsättningar. [caption id="attachment_6329" align="alignnone" width="450" caption="Suorvadammen är belägen vid Akkajaures södra del som tillhör Stora Sjöfallets nationalpark."][/caption] Vattenfalls projekt har pågått sedan våren 2007. Utgångspunkten var att skapa ett strategiskt förhållningssätt med bättre förutsättningar för Vattenkraftens investeringsverksamhet. Arbetet bygger på den allra senaste forskningen och använder sig av en stor uppsättning klimatmodeller från olika europeiska forskningsinstitut. – Genom att förutse klimatförändringar och därmed den förväntade tillrinningen i våra kraftverk kan vi se hur vi bör investera i framtiden. Det kommer att bli varmare och våra älvar kommer att påverkas. Med det som grund startade vi ett första pilotprojekt där vi studerade Luleälven, säger Roger Hugosson, projektledare på Vattenfall. Arbetet har skett i nära samarbete med SMHI och dess forskningsenhet Rossby Centre. Med EU-projektet ENSEMBLES som grund användes de bästa europeiska, regionala och globala klimatmodellerna för en objektiv uppskattning över hur klimatet kommer att förändras de närmaste 40 åren. – Våra klimatsimuleringar har baserats på de absolut senaste resultaten från europeisk klimatforskning. SMHI har tagit fram underlaget och vi har analyserat det och tagit in det i vår verksamhet, säger Roger Hugosson. En av Sveriges mest framstående klimatforskare, Sten Bergström på SMHI, kommenterar: – Ni har tagit resultatet ur forskarnas händer och gjort en tillämpning som ligger i den absoluta framkanten. Klimatstrategi För att närmare kunna studera hur klimatet kommer att påverka vattenkraftens förutsättningar kopplas de regionala klimatmodellerna till en hydrologisk modell. – En detaljerad studie för Luleälven har genomförts där vi fått omfattande och mycket intressant material från SMHI. Arbetet fortsatte sedan med en något förenklad modellering av landets övriga älvar, säger Roger Hugosson. – För att omsätta klimatscenarierna till en strategi för hur vi ska prioritera våra investeringar i framtiden måste de inkluderas i de modeller vi använder för att simulera det framtida kraftsystemet och elpriset, säger Per Larsson, analytiker på Vattenfall. Varmare klimat Generellt visar modellerna ett varmare klimat med mer nederbörd vilket inte är helt oväntat. I södra Sverige kring Vänern indikerar dock modellerna minskade tillrinningar. I de nordliga älvarna indikerar modellerna en gradient med ökad nederbörd. Ytterligare en aspekt man studerat är om nederbörden kommer att falla som snö eller som regn. – Detta har vi gjort genom att studera hur många av årets dagar som har en medeltemperatur under noll grader. På så sätt kan vi se hur lång vinter vi får. Mycket av vinterns nederbörd magasineras i snötäcket i älvarnas fjällregioner och i ett varmare klimat kommer möjligheterna att nyttja snön att förändras. Ökad nederbörd i kombination med kortare vinter gör att de snövolymer som smälter vid vårfloden trots allt inte kommer att öka. – Detta visar att den genomsnittliga vårfloden inte kommer att öka vilket är en otroligt viktig information för vår klimatstrategi, säger Roger Hugosson.