Nyhet | 2012-01-11 | 14:36

Klimatsamarbete för mindre utsläpp

Trots den kalla vintern 2010 lyckades företag som är med i Uppsala klimatprotokoll hålla nere energiförbrukningen och koldioxidutsläppen så att dessa inte ökade lika mycket som förväntat. Energieffektivisering och ökad träinblandning i torven är exempel på åtgärder som ligger bakom resultatet. Fler insatser under 2011 och 2012 tros kunna minska klimatpåverkan ännu mer. – Det här är ett bra samarbete som har gett spin-off-effekt, säger Anna Karlsson, miljöspecialist på Uppsala Värme, om det nu tvååriga projektet som drivs av Uppsala Kommun tillsammans med Vattenfall Uppsala Värme och andra lokala aktörer i Uppsala stad. Uppsala klimatprotokoll startades som ett långsiktigt projekt för att minska klimatpåverkan och öka energieffektiviseringen i Uppsala. Just nu deltar 17 organisationer som tillsammans är arbetsgivare till 30 procent av Uppsalas arbetstagare. Som ett första steg har klimatprotokollets medlemmars energianvändning och klimatutsläpp mätts och följts upp. Resultaten för 2010, jämfört med 2009, visade att den 20 procent kallare vintern 2010 ledde till att fjärrvärmeleveranserna ökade med 14 procent, medan den totala energianvändningen för deltagarna i Klimatprotokollet ökade med endast åtta procent och klimatutsläppen med 12 procent. Siffrorna var alltså mycket lägre än förväntat med anledning av det kalla året 2010. Enligt Anna Karlsson beror detta på att Värme Uppsala samma år ökade träinblandningen i torven, samtidigt som deltagarna i Klimatprotokollet effektiviserade sin energianvändning. Den ökade träinblandningen i torven ledde till en minskning av utsläppen med 34 000 ton jämfört med om träinblandningen inte hade ökats. Ökningen som ändå skedde berodde inte enbart på kylan, utan också på att nya uppgifter på utsläpp kommit fram som tidigare inte varit tillgängliga - så som mer fullständig redovisning av antal flygresor, körda bilsträckor, nyttjade arbetsmaskiner och asfaltarbeten. – Mer fullständiga data kan göra att det ser ut som om utsläppen ökar, säger Anna Karlsson. Men de miljösatsningar vi har gjort har i själva verket lett till positiva förändringar. Under 2012 kommer Uppsala Klimatprotokoll bland annat satsa på att få igång en dialog med stadens politiker, tjänstemän och större kunder. – Utan den dialogen hittar vi inte rätt och kan inte prioritera våra insatser för staden på det sätt som behövs, säger Anna Karlsson. Förutom att föra dialog kommer Klimatprotokollet att samarbeta om bland annat elbilar, belysning och transporter. Som enskild medlem har Vattenfall Värme Uppsala lovat att öka träinblandningen ytterligare och målet för 2020 är att ersätta den torveldade kraftvärmepannan med en träeldad. [caption id="attachment_6253" align="alignright" width="300" caption="Uppsala med värmekraftverket i förgrunden."]Uppsala med värmekraftverket i förgrunden.[/caption] Visualisering och koldioxidneutral värme En viktig del i energieffektiviseringen är att kunderna kan se sin värme- och elförbrukning via Vattenfalls hemsida. För elförbrukningen är det numera möjligt att se varje dags elförbrukning, vilket underlättar och uppmuntrar förbättringsåtgärder. De kunder i Uppsala som vill kan nu också köpa koldioxidneutral värme, där de fossila koldioxidutsläppen från plasten i avfallet har kompenserats med att motsvarande andel torv byts mot trä. Detta är åtgärder utöver den ökade träinblandning som Vattenfall Värme har lovat. Olika bränsle Som bas för fjärrvärmeproduktionen i Uppsala används avfall men under vintern, då stadens värmebehov ökar och fler pannor behövs, används torv. Torven ersatte olja på 80-talet och ansågs länge vara förnyelsebar, men i dag räknas torven som så långsamt förnyelsebar att den bidrar till ökade koldioxidhalter i atmosfären. För att minska klimatpåverkan från torven eldas därför pannorna nu med en ökande andel trä i torven.