Nyhet | 2008-05-07 | 16:15

Kloka synpunkter i remissvar om Vojmån

Det har varit ett stort engagemang med många remissvar på förstudien av Vojmån. Synpunkterna kommer nu att behandlas i den slutrapport som ska vara klar i början av juni. De omkring 50 remissvaren har innehållit kloka synpunkter som på ett värdefullt sätt bidragit till att driva förstudien framåt.

– Vi har nu tagit del av samtliga remissvar och initierat undersökningar av bland annat tungmetaller i borrmassor och förhållandena i Vikenviken vad gäller grumling. Vi har även inlett undersökningar för att utreda eventuell påverkan på Vilhelmina flygplats och fiskodlingen vid Gubbseleforsen, säger Åke Nilsson, styr- och samrådsgruppens ordförande.

Många av de remissvar som behandlas förordar en omprövning av den nu gällande vattendomen före en eventuell överledning enligt Vattenfalls förslag.

– Vad gäller omprövningen av vattendomen har det aldrig varit förstudiens uppdrag att utreda denna möjlighet, säger Gunnar Hörnlund, kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina.

– Det förslag till överledning som Vattenfall presenterat innebär i praktiken just det som många remissinstanser efterlyser; ett jämnare flöde i nedre Vojmån, då främst vintertid, säger Gunnar Hörnlund.

Igår kom också beskedet att kristdemokraterna avbryter samarbetet om förstudien av Vojmån, något som övriga partier i förstudiens styr- och samrådsgrupp tycker är olyckligt. Förstudiens slutrapport kommer att fastställas vid ett kommunstyrelsemöre den 4 juni och därefter kommer slutrapporten att finnas tillgänglig för allmänheten.

Kontakt
Gunnar Hörnlund, kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina, 070-348 40 25
Åke Nilsson, ordförande i förstudiens styr- och samrådsgrupp, 070-353 40 33
Peter Stedt, kommunikation Vattenfall, 070-59 77 338

Läs mer

Förstudien om Vojmån