Nyhet | 2009-02-26 | 08:58

Kommentar till artikel i Veckans Affärer/26 februari 2009: Vattenfall bjuder ut all produktion på nordiska elbörsen

I Veckans Affärer (26/2-09) kritiseras den nordiska elmarknaden och Vattenfall pekas särskilt ut. Kritiken är inte befogad och vi vill därför tydligt säga: Vattenfall agerar helt i enlighet med de regelverk som gäller för samtliga aktörer på den nordiska elmarknaden. Marknaden som sådan har granskats vid ett flertal tillfällen och Konkurrensverket har efter omfattande analyser av både råkraftmarknaden och elhandelsmarknaden konstaterat att elmarknaden fungerar korrekt. Först och främst, Vattenfall säljer all elproduktion på den nordiska elbörsen Nord Pool. Vattenfalls elhandelsverksamhet köper i sin tur all sin el därifrån på samma villkor som alla andra elhandlare. Precis som på andra konkurrensutsatta marknader, exempelvis de för olja, papper eller stål, bestäms priset på el genom utbud och efterfrågan. Marknadspriset bestäms på Nord Pool genom att köpare talare om hur mycket el de behöver och vad de vill betala, och säljare hur mycket de kan producera och till vilken kostnad. När Nord Pool meddelat priser och volymer för kommande dygn vet elproducenten vilka av deras produktionsresurser som efterfrågas. Vad gäller priset på olika kraftslag så säljs kärnkraft och övrig termisk kraft ut på Nord Pool till rörlig marginalkostnad. All försäljning sker sedan till spotpriset. Vattenkraften har andra produktionsförutsättningar och baseras på ett alternativvärde, så kallat vattenvärde. Metoden, som användes långt innan avregleringen, innebär att man kan planera och använda vattenkraftsresurserna utifrån detta värde. Genom att på detta sätt hushålla med vattnet så finns det tillgängligt också när efterfrågan är som störst, det vill säga på vintern. Det medför att vi i Norden normalt sett kan klara oss utan att ta den absolut dyraste produktionen i drift – nämligen den oljeeldade. Om producenterna i varje stund istället skulle köra så mycket vatten som möjligt så skulle det dels finnas risk för spill när det finns gott om vatten, och dels inte räcka när det behövs som bäst. Detta skulle påverka elpriset för konsumenten negativt. Här går alltså samhällets, elmarknadens och konsumenternas intressen hand i hand. Erik von Hofsten, presschef Vattenfall Norden