Nyhet | 2007-05-08 | 16:10

Konkurrensverkets granskning av konkurrensen på den svenska elmarknaden

Kommentar till Konkurrensverkets granskning av konkurrensen på den svenska elmarknaden

Det är med tillfredsställelse som vi noterar att Konkurrensverket inte funnit belägg för att de bolag som i dag gemensamt äger kärnkraften i Sverige, skulle ha agerat i strid mot konkurrensreglerna och att utredningen inte heller ger stöd för att prissättningen hos de största bolagen skulle strida mot konkurrensreglerna.

Vattenfall arbetar för kundens bästa. Vi är positiva till ett renodlat ägande av kärnkraftverken om ett sådant kan leda till ökad transparens i ägandet av kärnkraftverken och i förlängningen till att kundernas förtroende för Vattenfall och den nordiska elmarknaden stärks. Hur renodlingen sedan ska genomföras är i första hand en ägarfråga.

Vattenfall välkomnar konkurrensverkets förslag att minska på de restriktioner som finns för investeringar i ny elproduktion. En ökad elproduktion spär på utbudet av el och bidrar till att sätta press på den generella prisnivån. Vattenfall investerar under den närmaste tioårsperioden 82 miljarder kronor i ny elproduktion på den nordiska elmarknaden. Dessa investeringar kommer att resultera i 18 TWh ny el. Alla förslag som underlättar sådana investeringar välkomnas av oss.

Hans von Uthmann
Vice vd Vattenfall AB och Chef Vattenfall Norden