Nyhet | 2009-04-29 | 16:00

Kraftig tillväxt centralt tema vid Vattenfalls årsstämma

– Kraftigt ökade investeringar lägger grunden för ett starkt Vattenfall i framtiden, men tillväxtinvesteringarna i nya kraftverk innebär samtidigt att avkastningen minskar, sade koncernchefen Lars G Josefsson vid Vattenfalls årsstämma på torsdagen. Liksom tidigare år var stämman öppen för allmänheten. I sin presentation summerade Lars G Josefsson utvecklingen sedan förra årets stämma, däribland den kraftiga satsningen på vindkraft i Storbritannien och budet på holländska Nuon, som presenterades i februari 2009. – Tillväxt skapar de resurser som behövs för investeringar och är därmed en förutsättning för den omställning av energisystemet som alla i samhället står bakom. Bara lönsamma företag som växer kan investera i ny och renare produktion och ha råd med forsknings- och utvecklingsprogram som driver tekniken framåt, framhöll han. Ägaren företräddes på stämman av Ola Alterå, statssekreterare i Näringsdepartementet. Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen, beslutade om fördelning av bolagets vinst samt beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter för ett år omvaldes ledamöterna Viktoria Aastrup, Eli Arnstad, Christer Bådholm, Lone Fønss Schrøder och Lars Westerberg. Som nya ledamöter för ett år valdes Björn Savén och Cecilia Vieweg. Lars Westerberg valdes till ordförande. I styrelsen ingår även som ordinarie ledamöter personalrepresentanterna Ronny Ekwall, SEKO, Carl- Gustaf Angelin, Akademikerrådet, och Johnny Bernhardsson, Unionen, och som suppleanter Lars Carlsson, Unionen, Lars-Göran Johansson, Ledarna, och Per-Ove Lööv, SEKO.

Utdelning

Av de vinstmedel 48 141 265 644 kr som stod till bolagsstämmans förfogande beslutades att till aktieägaren utdela 6,9 miljarder kronor och balanseras i ny räkning 41 241 265 644 kr. Utdelningen motsvarar 52,39 kronor per aktie och utbetalas den 4 maj.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade att ett arvode om 580 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, att ett arvode om 280 000 kronor skall utgå till de styrelseledamöter som inte är anställda i Vattenfall AB och att ett arvode om 39 000 kronor per ledamot ska utgå till de styrelseledamöter och suppleanter som företräder de anställda. Anställningsvillkor och ändringar i bolagsordningen Stämman godkände också principer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt beslutade om ändringar i bolagsordningen.

För vidare information, kontakta:

Edvard Lind, Media Relations, telefon 070-358 63 30. Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.