Nyhet | 2011-12-16 | 13:36

Kraftledningsgator tillflyktsort för hotade arter

När ängar och åkrar försvinner flyttar hotade arter in under Vattenfalls kraftledningar. Kraftledningsgatorna som röjs kontinuerligt erbjuder en solig och skyddad livsmiljö för blommor, svampar, fjärilar och fåglar – och flera av områdena har förklarats Natura 2000, EU:s märkning av de mest skyddsvärda naturområdena i unionen.  Det moderniserade skogs- och jordbruket gör att gamla kulturlandskap, hemvist för hälften av Sveriges 4100 rödlistade arter, blir ovanligare. Rödlistad innebär att arten riskerar försvinna. Men det återkommande röjningsarbetet på Vattenfalls kraftledningsgator skapar ängsliknande marker, som fungerar som en reträttplats för hotade arter. Ett 30-tal rödlistade arter hittats vid inventeringar av gatorna. Sol och lä lockar Svampar, kärlväxter som kattfot och jungfrulin samt orkidéarter som nattviol och guckusko är några arter som bosatt sig under ledningarna. Även lövsångare och järnsparv har hittat till gatorna. Blåvinge, veronikanätfjäril och boknätfjäril är exempel på kraftledningsgatornas sällsynta fjärilsarter. Tre områden utmed Vattenfalls kraftledningsgator i Östanån, Västanån och Flät i Uppsala län, har blivit förklarade Natura 2000-områden. Där trivs bland annat den sällsynta väddnätfjärilen. I samma område finns flera andra rödlistade fjärilsarter samt växtarten fältgentiana.  Skötselplaner och skyddsverktyg Vattenfall Eldistribution och Länsstyrelsen i Uppsala län har tagit fram skötselplaner för kraftledningsgatorna som följer bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena och det nationella åtgärdsprogrammet för väddnätfjärilen. Vattenfall samarbetar även om skötselplan med Gävleborgs län för Natura 2000-området Gustavsmurarna. För fåglar kan kraftledningar och stolptransformatorer utgöra ett hot. Därför har Vattenfall undersökt olika verktyg som fågelvarningsklot och inbyggda transformatorer för att skydda fåglarna. Fakta: Natura 2000 Natura 2000 betyder att området representerar värdefulla naturliga livsmiljöer för olika arter som ska bevaras med hjälp och stöd från EU. Målet är att skydda den biologiska mångfalden.