Nyhet | 2013-03-06 | 15:36

Lägre kostnader med färre anställda

Cirka 2.500 anställda kan komma att lämna Vattenfall när företaget ska sänka kostnaderna med 3 miljarder SEK 2013 och ytterligare 1,5 miljarder kronor 2014. När Vattenfalls vd Øystein Løseth tillsammans med Ingrid Bonde, finanschef och ställföreträdande koncernchef, träffade Vattenfall European Works Council onsdagen den 6 mars målade han upp en bild av 2013 och de kommande åren med fortsatt låg efterfrågan på el, ett överskott av utsläppsrätter och produktionskapacitet vilket leder till låga elpriser. - De nya förutsättningarna kräver att vi ytterligare förbättrar vår effektivitet och stärker vår finansiella ställning, säger Øystein Løseth. Måste anpassa sig Vattenfall måste anpassa sig till en kraftigt förändrad marknadssituation genom avyttringar, ett minskat investeringsprogram, personalminskningar och genom att skapa en företagskultur där ständiga förbättringar är centrala. - Vi måste fortsätta se över alla våra tillgångar och affärer för att hantera dem på bästa sätt. Vi har nyligen gått ut med en möjlig försäljning av vår danska kraftvärmeverksamhet och en utvärdering av en försäljning av vår del av det brunkolseldade kraftvärmeverket Lippendorf i Tyskland. Vi undersöker även möjligheterna att avyttra tillgångar som inte bedöms vara en del av vår kärnverksamhet och vi utvärderar strategiska alternativ för produktionstillgångar med låg lönsamhet, säger Ingrid Bonde. Vattenfall fokuserar på hållbar värme- och elproduktion genom övergång till produktionsslag med låga utsläpp, möjliggöra hållbar energianvändning genom att leverera smarta energilösningar och att uppnå hållbara ekonomiska resultat genom att optimera alla koncernens verksamheter. - En möjlig försäljning av vår danska kraftvärmeverksamhet och av vår andel i Lippendorf kan bidra betydligt till att vi når målet om att sänka våra koldioxidutsläpp till 65 miljoner ton år 2020, förklarar Ingrid Bonde. Färre anställda Vattenfall ska minska sina kostnader med 3 miljarder SEK under 2013 och med ytterligare 1,5 miljarder SEK 2014. Olika besparingsåtgärder utarbetas nu med fokus på stabs- och stödfunktioner. Dessa åtgärder förväntas minska antalet anställda med ungefär 2.500 personer vid slutet av 2014. - De synergier vi hoppades uppnå med den nya funktionella organisationen som infördes 2011, har ännu inte uppnåtts fullt ut i de stabs- och stödfunktionerna. Vi ser en stor potential för kostnadsbesparingar inom de verksamheterna på alla våra marknader, säger Øystein Løseth. Medarbetare inom stabs- och stödfunktioner i Berlin, Hamburg och Cottbus kommer att beröras. Den totala reduktionen av antalet anställda i Tyskland beräknas bli cirka 1.500 vid slutet av 2014, cirka 500 i Holland, 400 i Sverige och 50 på Vattenfalls övriga marknader. - Jag vill understryka att Vattenfall kommer att genomföra minskningen av antalet anställda på ett social ansvarsfullt sätt och i nära dialog med personalorganisationerna i alla berörda länder, förklarar Øystein Løseth. Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.