Nyhet | 2007-07-18 | 17:00

Lars G Josefssons uttalande kring Rauschers avgång

Uttalande av Lars G. Josefsson VD och koncernchef för Vattenfall AB, samt styrelseordförande för Vattenfall Europe AG

Prof. Dr. Klaus Rauscher har idag på morgonen meddelat mig, att han kommer att avgå från befattningen som chef för Vattenfall Europe AG.

Jag har accepterat hans avgång.

Hans-Jürgen Cramer har utsetts till ny chef för Vattenfall Europe AG.

Mina damer och herrar!

Vattenfall Europe AG är ett starkt och effektivt företag. Dess framgångar baserar sig framför allt på den dagliga insatsen från våra över 20 000 medarbetare – kvinnor och män – här i Tyskland. Och ändå har under de senaste dagarna och veckorna en situation uppstått för Vattenfall Europe AG, som bolagets styrelse inte passivt kan avvakta.

Mycket förtroende har gått till spillo under de veckor som ligger bakom oss. Det smärtar mig mycket att vi gjort många kunder på våra hemmamarknader i Hamburg och Berlin besvikna. Särskilt graverande var emellertid det bristfälliga hanterandet av krisen i samband med händelserna i kärnkraftverken Brunsbüttel och Krümmel den 28 juni i år.

Jag vill understryka att våra kärnkraftverks personal har mitt fulla förtroende. Inte heller visar de undersökningar som vi själva hittills gjort, eller de som gjorts av övervakningsmyndigheterna, att det skulle finnas skäl för någon annan teknisk bedömning av de med händelserna förbundna riskerna än den som hittills gjorts.

Men ett företag som nöjer sig med det tekniska konstaterandet att det inte vid något tillfälle uppstod någon fara har inte tillräckligt tagit sitt samhällsansvar. Den som driver högteknologiska anläggningar som kärnkraftverk måste förutom det formella tillståndet – för vilket tillsynsmyndigheterna är ansvariga – också genom förtroendeskapande dialog ständigt vinna allmänhetens samtycke. Vi har ett helt speciellt ansvar.

Att skapa förtroende för våra kärnkraftverk är vår skyldighet, och ingen kommer att göra det i vårt ställe. Och det vore att göra det lätt för sig om man tolkade den i Tyskland utbredda misstron mot kärnkraften så, att en kampanj mot kärnkraften i allmänhet och Vattenfall Europe i synnerhet skulle ha dra dragits igång. Så är enligt min mening inte fallet.

Energiföretag vinner acceptans för sin verksamhet endast då de bevisar att de bedriver denna i samhällets tjänst. Vattenfall vill vara ett företag som finns till för sina kunder, förstår deras önskemål och i konkurrens med andra är kundernas första val. Vi måste erkänna att vi i Tyskland just nu befinner oss långt från den ställning som vi strävar efter.

De kommande månaderna kommer för Vattenfall i Tyskland att präglas av en nystart. Genom denna nystart kommer vi att markera att vårt tyska företag är en del av Vattenfallkoncernen. De värden som vi gemensamt står för är effektivitet, ansvarstagande – och framför allt: öppenhet.

Hans-Jürgen Cramer.

Hans-Jürgen Cramer har utsetts till ny chef för Vattenfall Europe AG.

Mina damer och herrar! Klaus Rauscher har mycket förtjänstfullt genomfört fusionen av Bewag, HEW, Laubag och VEAG. Under hans ledning har företaget utvecklats till en stark aktör på den tyska energimarknaden. Idag är verksamheten i Tyskland en central beståndsdel av Vattenfallkoncernen. Jag tackar honom på styrelsens vägnar, men också uttryckligen personligt, för hans insatser. Hans beslut att avgå från sin post respekterar jag helt.