Nyhet | 2008-02-21 | 13:40

Lokalt samarbete nytt arbetssätt inför vattenkraftutbyggnad

Vattenfalls samarbete med Vilhelmina kommun i förstudien om Vojmån innebär ett helt nytt sätt att planera för vattenkraftsutbyggnad.

Å vid Stalon.

För ganska exakt två år sedan kontaktade Vattenfall AB kommunpolitikerna i Vilhelmina kommun med ett förslag. Förslaget gick i stora drag ut på att hitta en lösning för att öka produktionen av förnybar el i de redan reglerade älvsystemen i kommunen.
Förslaget var inte nytt, ett snarlikt förslag hade lagts fram och refuserats av nuvarande Miljödomstolen redan i början av 1980-talet. Nej, det nya i förslaget till Vilhelmina kommun var istället Vattenfalls approach, sättet att närma sig och söka samarbete med kommunen

– Att arbeta tillsammans med en berörd kommun i syfte att hitta framtida energitillskott för att därefter gå vidare till Miljödomstolen, betecknar ett nytt arbetssätt för oss, säger Nils Andersson, Vattenfall.

I samråd med kommuninvånarna

Vattenfalls inställning är nu att för att få igenom ett ombyggnadsförslag i syfte att öka elproduktionen är det nödvändigt att göra det i samråd med de människor som kommer att bli berörda av förändringen – kommuninnevånarna. Samarbetsavtalen som Vattenfall tecknade med Vilhelmina kommun för två år sedan innehåller därför en punkt om folkomröstning. Kommuninnevånarna i Vilhelmina ska själva fåbestämma om de ska tillåta en utbyggnad i sin kommun. Folkomröstningen, som hålls i november 2008, är bindande för bägge parter.

För att kommuninnevånarna ska kunna påverka och sätta sig in i hur ett eventuellt projekt ska se ut inleddes för två år sedan en förstudie. Syftet var att ta fram positiva och negativa konsekvenser av ett utbyggnadsprojekt genom att ta hjälp av de boende i kommunen och deras kunskaper om främst Vojmån och dess miljö.
Arbetsgrupper med olika inriktningar och med representanter för både kommunen, Vattenfall men främst kommuninnevånarna bildades, bland annat en informationsgrupp där kommunen hade huvudansvaret för den information som regelbundet distribuerats till samtliga hushåll. En särskild hemsida skapades också för förstudien.

Förstudien klar

Efter två år har nu förstudiens resultat presenterats. Tisdag den 19 februari hölls en pressträff i Vilhelmina med ett allmänt informationsmöte i Folkets hus samma kväll. Mötet var välbesökt och de omkring 200 deltagarna fick lyssna till de experter som varit inkopplade under förstudien. Efter presentationen följde en frågestund och frågor och åsikter var både positiva och negativa. Det informationsmaterial som tagits fram delades samtidigt ut och låg till grund för en del av de frågor som kom fram. Omkring 80 personer följde också informationskvällen via direktsänd webb-tv.

Ta del av materialet i sin helhet på hemsidan för förstudien

Omkring 200 besökare hade kommit till Folkets hus i Vilhelmina för att höra presentationen av resultaten från förstudien.

Ytterligare informationsmöten

För att ge så många som möjligt i kommunen tillfälle att reagera och ställa frågor på förstudiens resultat hade ytterligare två informationsmöten planerats in; den 20 februari i Saxnäs och den 21 i Dikanäs.
Gårdagens möte i Saxnäs besöktes av omkring 25 personer men frågestunden efteråt var mins lika livlig som kvällen innan i Vilhelmina. Även denna kväll direktsändes i webb-tv.
Dikanäs i kommunens norra del har sitt informationsmöte under torsdagskvällen och kan ses på webb-tv från kl 18.30.

Fakta om förstudien

Projektet som förstudien i Vojmån ska utreda konsekvenserna av går i korthet ut på att leda vatten från en sjö, genom en 24 kilometer lång tunnel till ett befintligt kraftverk för att på så sätt öka elproduktionen.

Vattnet ska tas ur Vojmsjön som förser Vojmån med vatten. Vattenfall räknar med att omkring 80 procent av det vatten som idag rinner ner i Vojmån istället ska ledas över till kraftstationen i Stalon där ett extra aggregat ska installeras. Vattnet ska ledas i en 24 kilometer lång, borrad tunnel till Stalon. Tunneln blir Sveriges längsta och ger vattnet en fallhöjd på omkring 60 meter.

Förstudien har fokuserat på att utreda konsekvenserna för Vojmån som alltså förlorar 80 procent av sitt vatten. Vojmån är redan idag reglerad och har därför mist sin naturliga flödesrytmik. Idag förekommer stora flöden (mycket vatten) vintertid oh mindre flöden än normalt under sommartid. Förstudien har tagit fram förslag till åtgärder för att ge tillbaka Vojmån ett mer naturligt flöde.

Om det blir ett projekt kommer tillskottet av förnybar el att bli 162 gigawattimmer (GWh) eller motsvarande huhållsel till drygt 30 000 hushåll. 162 GWh utgör också hälften av den el som beräknas produceras vid Sveriges hittills största vindkraftverk Lillgrund. Motsvarande elproduktion med fossila bränslen skulle generera utsläpp av 145 000 ton koldioxid.

Läs mer

Vojmån - en förstudie
www.vojmanforstudie.se