Nyhet | 2010-07-19 | 10:07

Målmedveten satsning ger högt hälsotal

– Jag har nära 30 års erfarenhet av arbetsmiljö- och hälsoarbetet inom Vattenfall i Sverige. Det steg vi tagit de senaste åren saknar motstycke under den tid jag kan överblicka bakåt. Vi har till exempel en genomsnittlig sjukfrånvaro på 2,6 procent vilket är all time low – den lägsta nivån någonsin sedan 1949, då vi började spara sjukfrånvarostatistik, säger Jan Berglund, ansvarig för arbetet med arbetsmiljö och hälsa inom Vattenfall Norden. Morgan Börjesson, chef för Kompetenscenter Arbetsmiljö, har arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan 1970-talet i Vattenfall, och han instämmer. – Vattenfalls arbetsmiljöarbete har aldrig befunnit sig på en högre nivå. När vi 2007 införde shared service inom arbetsmiljö och hälsa, satte vi ett tufft mål: att alla bolag inom Vattenfall i Sverige före utgången av 2009 skulle uppnå ett Systematiskt arbetsmiljöarbete på den högsta nivån, SAM 4, vilket förutsätter att man fullt ut uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och även har påvisbara positiva effekter av arbetet inom arbetsmiljö och hälsa. Utvärderingen för 2009 visar att vi klarade målet. Arbetsmiljö och hälsa inom Vattenfall i Sverige har förbättrats kraftigt de senaste åren. Det är resultatet av en målmedveten satsning med många små steg.
De konkreta mål som Vattenfall i Sverige 2006 satte upp för sitt arbetsmiljö- och hälsoarbete har nåtts och överträffats med god marginal. Idag har alla Vattenfalls bolag och enheter i Sverige ett ledningssystem för arbetsmiljö och ett systematiskt arbetsmiljöarbete på hög nivå. Andelen långtidsfriska (anställda utan sjukskrivning de senaste 24 månaderna) är hög: 37,1 procent – långt över målet 30 procent. Arbetsolyckorna har minskat med cirka 30 procent till 3,3 arbetsolyckor per 1 000 anställda – betydligt bättre än det uppsatta målet, som var en minskning med 20 procent. Kundservice är en enhet som satsat hårt på arbetsmiljöfrågor och nu kan skörda frukterna. – För tre år sedan låg sjukfrånvaron hos oss på 9,3 procent – tre år senare 5,4 procent. Det är nästan en halvering och stora pengar i sparade utgifter, berättar Sara Lysell Appelquist, personalchef Kundservice Norden. – En av förklaringarna är snabbare och bättre ärendehantering för kunderna, vilket har lett till allt nöjdare kunder. Självklart blir det då lättare och roligare att gå till jobbet, konstaterar hon. Men fortfarande inträffar allvarliga olycksfall och dödsfall i Vattenfalls verksamhet. Därför har koncernen satt upp två gemensamma mål till utgången av 2012. Arbetsolyckorna i koncernen som helhet ska reduceras med ytterligare 20 procent och ett internationellt ledningssystem för arbetsmiljö ska införas.